Δημοσιευσεις

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά

 • D1. Papadopoulos A.I., Seferlis P., Linke P., (2017), A framework for the integration of solvent and process design with controllability assessment, Chemical Engineering Science, 157, 154–176.
 • D2. Stijepovic Μ., Papadopoulos Α.Ι., Linke P., Stijepovic V., Grujic A., Kijevčanin M., Seferlis P., (2017), Organic Rankine cycle system performance targeting and design for multiple heat sources with simultaneous working fluid selection, Journal of Cleaner Production 142 (4), 1950–1970.

Συγγραφικό Έργο

 • A.I. Papadopoulos, P.Seferlis, (2017), Process Systems and Materials for CO2 Capture: Modelling, Design, Control and Integration, 680 pages, John Wiley and Sons.
 • A.I. Papadopoulos, T. Zarogiannis, P. Seferlis, (2017), Computer-aided molecular design of pure and mixed CO2 capture solvents, in Process Systems and Materials for CO2 Capture: Modelling, Design, Control and Integration, A.I. Papadopoulos and P. Seferlis (Eds.), 173-202, John Wiley & Sons.
 • T. Damartzis, A.I. Papadopoulos, P. Seferlis, (2017) Operability analysis in solvent-based post-combustion CO2 capture plants, in Process Systems and Materials for CO2 Capture: Modelling, Design, Control and Integration, A.I. Papadopoulos and P. Seferlis (Eds.), 545-570, John Wiley & Sons

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά

 • Papadopoulos A.I., Badr S., Chremos A., Forte E., Zarogiannis T., Seferlis P., Papadokonstantakis S., Adjiman C.S., Galindo A., Jackson G., (2016), Computer-aided molecular design and selection of CO2 capture solvents considering thermodynamics, reactivity and sustainability, Molecular Systems Design and Engineering, 1, 313-334.
 • Limleamthong, P., Gonzalez-Miquel, M., Papadokonstantakis, S., Papadopoulos, A. I., Seferlis, P., Guillén-Gosálbez, G., (2016) Multi-criteria screening of chemicals considering thermodynamic and life cycle assessment metrics via data envelopment analysis: Application to CO2 capture, Green Chemistry, 18, 6468-6481.
 • Giaouris D., Papadopoulos A.I., Seferlis, P., Papadopoulou, S., Voutetakis, S., (2016), Power grand composite curves shaping for adaptive energy management of hybrid microgrids, Renewable Energy, 95, 433-448.
 • Zarogiannis T., Papadopoulos A. I., Seferlis, P., (2016) Systematic selection of amine mixtures as post-combustion CO2 capture solvent candidates, Journal of Cleaner Production (2016), 136 (B), 159-175.
 • P. Chatziagorakis, C. Ziogou, C. Elmasides, G. Sirakoulis, I. Karafyllidis, I. Andreadis, N. Georgoulas, D. Giaouris, A. I. Papadopoulos, D. Ipsakis, S. Papadopoulou, P. Seferlis, F. Stergiopoulos, S. Voutetakis, . (2016), Enhancement of hybrid renewable energy systems control with neural networks applied to weather forecasting: The case of Olvio, Neural Computing and Applications 27(5), 1093-1118
 • T. Damartzis, A.I. Papadopoulos, P. Seferlis, (2016), Process flowsheet design optimization for various amine-based solvents in post-combustion CO2 capture plants, Journal of Cleaner Production , 111(A), 204-216.

Συγγραφικό Έργο

 • A.I. Papadopoulos, P. Linke, P. Seferlis, (2016) Integrated multi-objective molecular and process design: Operational and computational frontiers, in Tools for chemical product design: From consumer products to biomedicine, M. Martin, M. Eden and N. Chemmangattuvalappil (Eds.), Computer Aided Chemical Engineering, 39, 269-314, Elsevier.

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά

 • P. Linke, A.I. Papadopoulos, P. Seferlis, (2015), Systematic methods for working fluid selection and the design, integration and control of organic Rankine cycles—A Review, Energies 8, 4755-4801.
 • P. Mavrou, A.I. Papadopoulos, P. Seferlis, P. Linke, S. Voutetakis, (2015), Selection of working fluid mixtures for flexible organic Rankine cycles under operating variability through a systematic nonlinear sensitivity analysis approach, Applied Thermal Engineering 89, 1054-1067
 • D. Giaouris, A. I. Papadopoulos, S. Voutetakis, S. Papadopoulou, P. Seferlis, (2015), A Power grand composite curves approach for analysis and adaptive operation of renewable energy Smart Grids, Clean Technologies and Environmental Policy 17 (5), 1171-1193.
 • P. Mavrou, A.I. Papadopoulos, M. Stijepovic, P. Seferlis, P. Linke. S. Voutetakis, (2015), Novel and Conventional Working Fluid Mixtures for Solar Rankine Cycles: Performance assessment and multi-criteria selection, Applied Thermal Engineering, 75 384-396.

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • P. Mavrou, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, P. Linke, S. Voutetakis, Systematic, nonlinear sensitivity analysis of working fluid mixtures for flexible solar Rankine cycles, Chemical Engineering Transactions, 45 (2015), 1777-1782.
 • T. Zarogiannis, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, Systematic Selection of Mixtures as Post-combustion CO2 Capture Solvent Candidates, Chemical Engineering Transactions, 45, 805-810, 2015.
 • T. Damartzis, A. I. Papadopoulos, P.Seferlis, An integrated framework for controllability assessment and solvent selection in post-combustion CO2 capture processes, Computer Aided Chemical Engineering 37 (2015), 1247-1252.
 • D. Giaouris, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, S. Papadopoulou, S. Voutetakis, 2015, Adaptive management of renewable energy smart grids using a power grand composite curves approach, Computer Aided Chemical Engineering 37 (2015), 2411-2416.

Συγγραφικό Έργο

 • S. Papadokonstantakis, S. Badr, K. Hugerbuhler, A.I. Papadopoulos, T. Damartzis, P. Seferlis, E. Forte, A. Chremos, A. Galindo, C.S. Adjiman, G. Jackson, (2015) Towards sustainable solvent-based post combustion CO2 capture: From molecules to conceptual flowsheet design, in Sustainability of Products, Processes and Supply Chains: Theory and Applications, F. You (Ed.), Computer Aided Chemical Engineering 36, 279-305, Elsevier

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά

 • Al-Musa A., Al-Saleh M., Ioakeimidis Z.C., Ouzounidou M., Yentekakis I.V., Konsolakis M.,Marnellos G.E. (2014) "Hydrogen production by iso-octane steam reforming over Cu catalysts supported on rare earth oxides (REOs)", International Journal of Hydrogen Energy 39 (3), pp 1350-1363.
 • Al-Musa A.A., Ioakeimidis Z.S., Al-Saleh M.S., Al-Zahrany A., Marnellos G.E.,Konsolakis M. (2014) "Steam reforming of iso-octane toward hydrogen production over mono- And bi-metallic CueCo/ CeO2 catalysts: Structure-activity correlations", International Journal of Hydrogen Energy 39 (34), pp 19541-19554.
 • Chatziagorakis P., Elmasides C., Sirakoulis G.C., Karafyllidis I., Andreadis I., Georgoulas N., Giaouris D., Papadopoulos A.I., Ziogou C., Ipsakis D., Papadopoulou S., Seferlis P., Stergiopoulos F.,Voutetakis P. (2014), "Cellular automata model with game theory for power management of hybrid renewable energy smart grids", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 8751, pp 248-257.
 • Chatziagorakis P., Elmasides C., Sirakoulis G.C., Karafyllidis I., Andreadis I., Georgoulas N., Giaouris D., Papadopoulos A.I., Ziogou C., Ipsakis D., Papadopoulou S., Seferlis P., Stergiopoulos F.,Voutetakis S. (2014), "Application of Neural Networks Solar Radiation Prediction for Hybrid Renewable Energy Systems", Communications in Computer and Information Science, 459 CCIS, pp 133-144.
 • Damartzis T., Kouneli A., Papadopoulos A.I., Seferlis P., Dimitriadis G.,Vlachopoulos G. (2014), "Optimal design of solvent based post combustion CO2 capture processes in quicklime plants", Chemical Engineering Transactions, 39, pp 1327-1332.
 • Damartzis T., Papadopoulos A.I.,Seferlis P. (2014) "Optimum synthesis of solvent-based post-combustion CO2 capture flowsheets through a generalized modeling framework", Clean Technologies and Environmental Policy 16 (7), pp 1363-1380.
 • Giaouris D., Banerjee S., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Voutetakis S., Zahawi B., Pickert V., Abusorrah A., Al Hindawi M.,Al-Turki Y. (2014) "Foldings and grazings of tori in current controlled interleaved boost converters", International Journal of Circuit Theory and Applications 42 (10), pp 1080-1091.
 • Giaouris D., Papadopoulos A.I., Seferlis P., Papadopoulou S., Voutetakis S., Stergiopoulos F.,Elmasides C. (2014), "Optimum energy management in smart grids based on power pinch analysis", Chemical Engineering Transactions, 39, pp 55-60.
 • Garagounis I. , Kyriakou V., Skodra A. , Vasileiou E. , Stoukides M. (2014), Electrochemical Synthesis of Ammonia in Solid Electrolyte Cells", Frontiers in Energy Research, 2, pp. 1-10.
 • Ipsakis D., Kraia T., Marnellos G.E., Ouzounidou M., Voutetakis S., Dittmeyer R., Dubbe A., Haas-Santo K., Konsolakis M., Figen H.E., Güldal N.O.,Baykara S.Z. (2014) "An electrocatalytic membrane-assisted process for hydrogen production from H2S in Black Sea: Preliminary results", International Journal of Hydrogen Energy, In Press.
 • Kaklidis N., Garagounis I., Kyriakou V., Besikiotis V., Arenillas A., Menéndez J.A., Marnellos G.E.,Konsolakis M. (2014) "Direct utilization of lignite coal in a Co-CeO2/YSZ/Ag solid oxide fuel cell", International Journal of Hydrogen Energy, In Press.
 • Kaklidis N., Kyriakou V., Garagounis I., Arenillas A., Menéndez J.A., Marnellos G.E.,Konsolakis M. (2014) "Effect of carbon type on the performance of a direct or hybrid carbon solid oxide fuel cell", RSC Advances 4 (36), pp 18792-18800.
 • Kechagiopoulos P.N., Voutetakis S.S.,Lemonidou A.A. (2014) "Cold flow experimental study and computer simulations of a compact spouted bed reactor", Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 82, pp 137-149.
 • Kyriakides A.S., Rodríguez-García L., Voutetakis S., Ipsakis D., Seferlis P.,Papadopoulou S. (2014) "Enhancement of pure hydrogen production through the use of a membrane reactor", International Journal of Hydrogen Energy 39 (9), pp 4749-4760.
 • Mavrou P., Papadopoulos A.I., Stijepovic M., Seferlis P., Linke P.,Voutetakis S. (2014), "Assessment of working fluid mixtures for solar organic rankine cycles", Chemical Engineering Transactions, 39, pp 283-288.
 • Papadopoulos A.I., Badr S., Chremos A., Forte E., Zarogiannis T., Seferlis P., Papadokonstantakis S., Adjiman C.S., Galindo A.,Jackson G. (2014), "Efficient screening and selection of post-combustion CO2 capture solvents", Chemical Engineering Transactions, 39, pp 211-216.
 • Stijepovic M.Z., Papadopoulos A.I., Linke P., Grujic A.S.,Seferlis P. (2014) "An exergy composite curves approach for the design of optimum multi-pressure organic Rankine cycle processes", Energy 69, pp 285-298.
 • Stijepovic M.Z., Papadopoulos A.I., Linke P., Grujic A.S.,Seferlis P. (2014), "Design of multi-pressure organic rankine cycles for waste heat recovery in site utility systems", Computer Aided Chemical Engineering, 33, pp 109-114.

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • Damartzis T., Papadopoulos A. I., Seferlis P. (2014) “A Process Design and Operability Framework for Post-Combustion CO2 Capture Systems and Solvents: Integrated Assessment and Selection”, in the 2014 AICHE Annual meeting, Atlanta, USA November 15-21
 • Seferlis P., Stavrakis I., Papadopoulos A. I. (2014) “Homotopy Continuation Solution Method with Advanced Step Implementation for Nonlinear Model Predictive Control”, in the 2014 AICHE Annual meeting, Atlanta, USA November 15-21.
 • Giaouris D., Papadopoulos A. I., Seferlis P., Papadopoulou S. A., Voutetakis S. S. (2014) “Adaptive Energy Management in Renewable Energy Smart Grids Using the Power Grand Composite Curves Approach”, in the 2014 AICHE Annual meeting, Atlanta, USA November 15-21
 • Papadopoulos A. I., Badr S., Chremos A., Forte E., Zarogiannis T., Seferlis P., Papadokonstantakis S., Adjiman C. S., Galindo A., Jackson G. (2014) “Molecular Design of Optimum CO2 Capture Solvents: From Conceptual Screening to SAFT-Based Validation”, in the 2014 AICHE Annual meeting, Atlanta, USA November 15-21.
 • Vasileiou E., Kyriakou V., Garagounis I., Vourros A., Stoukides M. (2014) “Ammonia Synthesis at Atmospheric Pressure in a BaCe0.2Zr0.7Y0.1O2.9 Solid Electrolyte Cell ”, 17th International Conference on Solid State Proton Conductors, Seoul, Korea, September 14-19.
 • Ipsakis D., Kraia Tz., Marnellos G., Ouzounidou M., Voutetakis S., Dittmeyer R., Dubbe A., Haas-Santo K., Konsolakis M., Figen H.E., Güldal N.O., Baykara S.Z. (2014)“An electrocatalytic membrane-assisted process for hydrogen production from H2S in Black Sea: Preliminary results”,. Proc. 13th International Conference on Clean Energy, Istanbul, Turkey, June 8-12.
 • Kaklidis N., Garagounis I., Kyriakou V., Besikiotis V., Arenillas A., Menéndez J.A., Marnellos G., Konsolakis M. (2014)“Direct utilization of lignite coal in a Co-CeO2/YSZ/Ag Solid Oxide Fuel Cell”,. Proc. 13th International Conference on Clean Energy, Istanbul, Turkey, June 8-12.
 • Papista E., Pachatouridou E., Iliopoulou E.F., Delimitis A., Goula G., Yentekakis I.V., Marnellos G.E., Konsolakis M. (2014)“Nitrous oxide decomposition over Al2O3 supported noble metal (Pt, Pd, Ir) catalysts: Effect of metal loading and feed composition”,. Proc. 13th International Conference on Clean Energy, Istanbul, Turkey, June 8-12.
 • Balomenou S., Papazisi K.M., Tsiplakides D., Schrotti N., Niakolas D., Geormezy M., Theodorakopoulou E., Neophytides S., Schautz M. (2014), “Development of a regenerative PEM fuel cell system”, in 10th European Space Power Conference (ESPC), Noordwijkerhout, The Netherlands, April 13-17.
 • Papazisi K.M., Banti A., Balomenou S., Tsiplakides D. (2014), “Effect of Particle Size on the Performance of IrO2 as Electrocatalyst for the Oxygen Evolution Reaction”, in 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Lausanne, Switzerland, August 31-September 5.
 • Petrakopoulou I., Balomenou S., Tsiplakides D. (2014), “Triode Operation of Hydrocarbon Fueled SOFCs”, in 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Lausanne, Switzerland, August 31-September 5.
 • Mintsouli I., Georgieva J., Valova E., Armyanov S., Papazisi K.M., Balomenou S., Tsiplakides D., Sotiropoulos S. (2014), “Pt‐Cu and Pt‐Ni Electrocatalysts Prepared by Galvanic Replacement on Carbon and Titanium Dioxide/Tungsten Trioxide Supports”, in 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Lausanne, Switzerland, August 31-September 5.

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

 • Konsolakis M., Ioakimidis Z., Marnellos G., Kyriakou V., Stoukides M. (2014) “Advanced Electrocatalytic Systems (Cu/Ce1- x Smx O_δ and Cu-Co/CeO_2) for Methanol Synthesis from CO2 and H2O, 13th Panhellenic Catalysis Symposium, Paleos Agios Athanasios Pellas, Greece, October, 16-18.
 • Vasileiou E., Kyriakou V., Garagounis I., Vourros A., StoukidesM. (2014) “Ammonia Synthesis at Atmospheric Pressure in a BaCe0.2Zr0.7Y0.1O2.9 Solid Electrolyte Cell ”, 13th Panhellenic Catalysis Symposium, Paleos Agios Athanasios Pellas, Greece, October 16-18.
 • Κράια Τζ, Κονσολάκης Μ., Ουζουνίδου Μ., Σταθόπουλος Β., Χατζογιαννάκη Μ., Μαρνέλλος Γ. (2014) “Καταλυτική διάσπαση H2S προς παραγωγή Η2 σε καταλύτες μετάλλων μετάπτωσης”, Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Πέλλα, 16-18 Οκτωβρίου.
 • Κακλίδης Ν., Γκαραγκούνης Ι., Κυριάκου Β., Μαρνέλλος Γ.Ε., Μ. Κονσολάκης (2014) “Ανάπτυξη Καινοτόμων Κυψελών Καυσίμου Στερεού Ηλεκτρολύτη Απευθείας Τροφοδοσίας Άνθρακα: Επίδραση του τύπου Άνθρακα στην Ηλεκτροχημική Απόδοση”, Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Πέλλα, 16-18 Οκτωβρίου.
 • Ιωακειμίδης Ζ., Ουζουνίδου Μ., Κονσολάκης Μ., Μαρνέλλος Γ. (2014) “Ατμο-αναμόρφωση ισο-οκτανίου προς παραγωγή υδρογόνου σε δι-μεταλλικούς καταλύτες Cu-Co υποστηριγμένους σε CeO2”,. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Πέλλα, 16-18 Οκτωβρίου.
 • Δελημήτης Α., Παχατουρίδου Ε., Πάπιστα Ε., Μαρνέλλος Γ. , Κονσολάκης Μ., Γεντεκάκης Ι., Ηλιοπούλου Ε.Φ. (2014) “Η επίδραση των δομικών ενισχυτών CeO2 και La2O3 στη μικροδομή και την απόδοση καταλυτών Ir υποστηριγμένων σε γ-Al2O3 για διεργασίες καταλυτικής διάσπασης N2O”, Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Πέλλα, 16-18 Οκτωβρίου.
 • Ηλιοπούλου Ε.Φ., Γεντεκάκης Ι., Γούλα Γ., Μαρνέλλος Γ., Κονσολάκης Μ., Πάπιστα Ε., Παχατουρίδου Ε. (2014)“Καταλυτική διάσπαση Ν2Ο σε δομικά ενισχυμένους (CeO2, La2O3) καταλύτες ευγενών μετάλλων (Pt, Pd) υποστηριγμένους σε αλούμινα”, Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Πέλλα, 16-18 Οκτωβρίου.
 • Κακλίδης Ν., Πάπιστα Ε., Γκαραγκούνης Ι., Κυριάκου Β., Μπεσικιώτης Β., Μαρνέλλος Γ., Κονσολάκης Μ. (2014) “Απευθείας χρήση λιγνίτη σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη Co-CeO2|YSZ|Ag”, Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Πέλλα, 16-18 Οκτωβρίου.
 • Κονσολάκης Μ., Ιωακειμίδης Ζ., Κυριάκου Β., Γκαραγκούνης Ι., Μαρνέλλος Γ., Στουκίδης Μ. (2014)“Ανάπτυξη προηγμένων ηλεκτρο-καταλυτικών συστημάτων (Cu/Ce1-xSmxOδ και Cu-Co/CeO2) για σύνθεση μεθανόλης από CO2 και Η2Ο”, Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Πέλλα, 16-18. Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Εργασίας
 • Πάπιστα Ε., Ουζουνίδου Μ., Γούλα Γ., Γεντεκάκης Ι., Κονσολάκης Μ (2014) “Ηλεκτροχημική προώθηση με κάλιο ηλεκτρο-καταλυτών Pd κατά τη διάσπαση του Ν2Ο”, Γ.Ε. Μαρνέλλος. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Πέλλα, 16-18 Οκτωβρίου.
 • Ιωακειμίδης Ζ., Ουζουνίδου Μ., Αθανασίου Κ., Μαρνέλλος Γ., Κονσολάκης Μ. (2014) “Παραγωγή Η2 από ατμο-αναμόρφωση αιθανόλης σε καταλύτες μετάλλων μετάπτωσης υποστηριγμένους σε CeO2”, Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Πέλλα, 16-18 Οκτωβρίου.
 • Κακλίδης Ν., Νεοφύτου Μ., Μαρνέλλος Γ., Κονσολάκης Μ. (2014) “Ανάπτυξη καινοτόμου διεργασίας μετατροπής ελαιοπυρήνα σε ηλεκτρική ενέργεια σε κυψέλες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη”, Πρακτικά 10ου Συνεδρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Θεσσαλονίκη, 26-28 Νοεμβρίου.
 • Κράια Τζ., Κονσολάκης Μ., Ουζουνίδου Μ., Σταθόπουλος Β., Μαρνέλλος Γ. (2014) “Παραγωγή Η2 κατά τη διάσπαση H2S παρουσία περίσσειας Η2Ο σε καταλυτικά συστήματα Co/CeO2”, Πρακτικά 10ου Συνεδρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Θεσσαλονίκη, 26-28 Νοεμβρίου.
 • Μπαντή Α.Χ., Λημνιώτου Κ., Παπαζήση Κ. Μ., Μπαλωμένου Σ., Τσιπλακίδης Δ. (2014), “Επίδραση του μεγέθους σωματιδίου του ηλεκτροκαταλύτη ΙrO2 στην Αντίδραση Έκλυσης Οξυγόνου”, στο 13ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Ελλάδα, Οκτώβριος 16-18.
 • Παπαζήση Κ. Μ., Μπαλωμένου Σ., Τσιπλακίδης Δ. (2014), “Ανάπτυξη Αντιστρεπτών Ηλεκτροδίων για Αναγεννούμενες Κυψέλες Καυσίμου Στερεού Οξειδίου τροφοδοτούμενες με CO2”, στο 13ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Ελλάδα, Οκτώβριος 16-18.
 • Πετρακοπούλου Ι., Τσιπλακίδης Δ., Μπαλωμένου Σ. (2014), “Τριοδική λειτουργία κυψελών καυσίμου υδρογονανθράκων τύπου SOFC”, στο 13ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Ελλάδα, Οκτώβριος 16-18.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά

 • C. Ziogou, D. Ipsakis, F. Stergiopoulos, S. Papadopoulou, S. Bezergianni, S. Voutetakis, Optimal Production of Renewable Hydrogen based on an Efficient Energy Management Strategy, Energy, 2013, 55, 58-67.
 • C. Ziogou, E. N. Pistikopoulos, M. C. Georgiadis, S. Voutetakis, S. Papadopoulou, Empowering the performance of advanced NMPC by multi-parametric programming – An application to a PEM fuel cell system, Ind. Engineering and Chemistry Research, Ind. Eng. Chem. Res., 2013, 52 (13), 4863–4873.
 • C. Ziogou, S. Papadopoulou, M. C. Georgiadis, S. Voutetakis, On-line nonlinear model predictive control of a PEM fuel cell system, J of Process Control, Volume 23, 4, 2013, 483-492.
 • C. Ziogou,D. Ipsakis, P. Seferlis,S. Bezergianni, S. Papadopoulou, S. Voutetakis, Performance assessment and efficiency of a renewable hydrogen production station based on a supervisory control methodology, Chemical Engineering Transactions, 2013, 35, 163-168
 • C. Ziogou, M. C. Georgiadis, E. N. Pistikopoulos, S. Papadopoulou, S. Voutetakis, "Combining multi-parametric programming and NMPC for the efficient operation of a PEM fuel cell", Chemical Engineering Transactions, 2013, 35, 913-918
 • C. Ziogou, C. Elmasides, S. Papadopoulou, S. Voutetakis, "Supervisory control and unattended operation of an off-grid hybrid power generation station including hydrogen storage", Chemical Engineering Transactions, 2013, 35, 529-534
 • Giaouris D., Banerjee S. Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Voutetakis S., Zahawi B., Pickert V., Abusorrah A., Al Hindawi M., Al-Turki Y. “Foldings and Grazings of Tori in Current Controlled Interleaved Boost Converters”, International Journal of Circuit Theory and Applications, DOI: 10.1002/cta.1906, 2013
 • Ipsakis, D., Papadopoulou, S., Voutetakis, S. , Seferlis, P. , Analysis and implementation of a plant-wide control system for an LPG reforming-fuel cell power system, Chemical Engineering Transactions , Volume 35, 2013, Pages 955-960
 • Kyriakides, A.-S., Ipsakis, D., Voutetakis, S. , Papadopoulou, S., Seferlis, P. , Modelling and simulation of a membrane reactor for the low temperature methane steam reforming, Chemical Engineering Transactions , Volume 35, 2013, Pages 109-114
 • I. Mintsouli, J. Georgieva, S. Armyanov, E. Valova, G. Adveev, A. Hubin, O. Steenhaut, J. Dille, D. Tsiplakides, S. Balomenou, S. Sotiropoulos, “Pt-Cu electrocatalysts for methanol oxidation prepared by partial galvanic replacement of Cu/carbon powder precursors”, Applied Catalysis B: Environmental, 136-137 (2013) 160-167 [DOI: 10.1016/j.apcatb.2013.01.059]
 • P. Vernoux, L. Lizarraga, M.N. Tsampas, F.M. Sapountzi, A. De Lucas-Consuegra, J.L. Valverde, S. Souentie, C.G. Vayenas, D. Tsiplakides, S. Balomenou, E.A. Baranova, “Ionically conducting ceramics as active catalyst supports”, Chemical Reviews, 113 (2013), 8192-8260 [DOI: 10.1021/cr4000336]
 • D. Giaouris, A. I. Papadopoulos, C. Ziogou, D. Ipsakis, S. Voutetakis, S. Papadopoulou, P. Seferlis, F. Stergiopoulos, C. Elmasides, Performance investigation of a hybrid renewable power generation and storage system using systemic power management models, Energy, 61 (2013), 621-635
 • A. I. Papadopoulos, M. Stijepovic, P.Linke, P. Seferlis, S. Voutetakis, Toward optimum working fluid mixtures for Organic Rankine Cycles using molecular design and sensitivity analysis, Industrial and Engineering Chemistry Research, 52 (2013), 12116-12133
 • T. Damartzis, A. I. Papadopoulos, P.Seferlis, Generalized framework for optimal design of solvent-based post-combustion CO2 capture flowsheets, Chemical Engineering Transactions 35, 1177-1182 (2013)
 • D. Giaouris, A. I. Papadopoulos, C. Ziogou, D. Ipsakis, S. Voutetakis, S. Papadopoulou, P. Seferlis, C. Elmasides, Optimization of Hybrid Renewable Power Generation Flowsheets Using Generic Structural and Temporal Models, Chemical Engineering Transactions 35, 115-120 (2013)
 • A. Tarabsheh, S. Voutetakis, A.I. Papadopoulos, P. Seferlis, I. Etier, O. Saraereh, Investigation of temperature effects in efficiency improvement of non-uniformly cooled photovoltaic cells, Chemical Engineering Transactions 35, 1387-1392 (2013)
 • A. I. Papadopoulos, M. Stijepovic, P.Linke, P. Seferlis, S. Voutetakis, Molecular design of working fluid mixtures for Organic Rankine cycles, Computer-Aided Chemical Engineering 32, 289-294 (2013)

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • C. Ziogou, M. C. Georgiadis, E. N. Pistikopoulos, S. Voutetakis, S. Papadopoulou, "Performance improvement of an NMPC problem by search space reduction and experimental validation to a PEM fuel cell system", European Control Conference (ECC), 16-19 July 2013, Zurich, Switzerland
 • C. Ziogou, S. Papadopoulou, S. Voutetakis, M. C. Georgiadis, "Online Implementation of an Integrated Explicit and Nonlinear Model Predictive Control (exNMPC) Framework for a PEM Fuel Cell System", IFAC 5th Symposium on System, Structure and Control, 4-6 February 2013, Grenoble, France
 • El Aroudi A., Giaouris D., Martinez-Salamero L.,Banerjee S. , Voutetakis S., Papadopoulou S. ,“Bifurcation Behavior in switcing Converters Driving other Downstream Converters in DC Distributed Power Systems Applications„ MEDYNA 2013: 1st Euro-Mediterranean Conference on Structural Dynamics and Vibroacoustics, Marrakech, 2013
 • A. I. Papadopoulos, M. Stijepovic, P.Linke, P. Seferlis, S. Voutetakis, Molecular design of working fluid mixtures for Organic Rankine Cycles, Proceedings of 9th Hellenic Scientific Chemical Engineering Conference, 2013
 • A. I. Papadopoulos, M. Stijepovic, P.Linke, P. Seferlis, S. Voutetakis, Molecular design and sensitivity analysis for optimum ORC working fluid mixtures, Second International Seminar on ORC Power Systems-ASME ORC2013 , 7-8 October 2013, Rotterdam, The Netherlands
 • O. Al-Ani, P. Linke, M. Stijepovic, A.I. Papadopoulos, Novel configuration of Organic Rankine Cycle for waste heat, Second International Seminar on ORC Power Systems-ASME ORC2013 , 7-8 October 2013, Rotterdam, The Netherlands
 • D. Giaouris, S. Papadopoulou, C. Ziogou, A.I. Papadopoulos, D. Ipsakis, P. Seferlis, C. Elmasides, G. Sergiadis, S. Voutetakis, Deployment and operation of an isolated smart grid, The 35th International Telecommunication Energy Conference (INTELEC® 2013), 13-17 October 2013, Hamburg, Germany
 • A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, S. Voutetakis, A Computer-Aided Molecular Design Approach for the Synthesis and Design of Novel Chemicals and Mixtures, Workshop “Smart Green Interfaces 2013 (Prague)”, Mar. 2013, Prague, CZ
 • D. Tsiplakides, “Electrochemical Promotion of Catalysis – New ideas and concepts”, International Workshop on Ionically Conducting Ceramics for Catalysis, Lyon- France, 2013

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

 • Yfoulis, C. , Giaouris, D. , Voutetakis, S. , Papadopoulou, S. , Constrained switching stabilization of a dc-dc boost converter using piecewise-linear Lyapunov functions (Conference Paper) , 2013 21st Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2013 - Conference Proceedings, 2013, Pages 814-823, Chania, Greece; 25 - 28 June 2013
 • T. Damartzis, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, Generic framework for optimum design of CO2 capture systems using amine-based solvents, Proceedings of 9th Hellenic Scientific Chemical Engineering Conference, 2013 (In Greek)
 • A. I. Papadopoulos, D.Giaouris, C. Ziogou, D. Ipsakis, S. Voutetakis, S. Papadopoulou, P. Seferlis, C. Elmasides, Optimum design of hybrid power generation and hydrogen storage systems using systemic models, Proceedings of 9th Hellenic Scientific Chemical Engineering Conference, 2013 (In Greek)
 • Κ.Μ. Παπαζήση, Σ. Μπαλωμένου, Δ. Τσιπλακίδης, “Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός οξειδίων του τύπου IrxRu1-xO2 για την αντίδραση έκλυσης οξυγόνου”, 9o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 2013
 • Σ. Μπαλωμένου, Κ.Μ. Παπαζήση, Δ. Τσιπλακίδης, P. Bejerano, Μ. Γεωρμέζη, Δ. Νιάκολας, Σ. Νεοφυτίδης, Ι. Καλλίτσης, Κ.Γ. Βαγενάς, M. Schautz, “Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος αναγεννούμενης κυψέλης καυσίμου τύπου πολυμερικής μεμβράνης (PEM) για διαστημικές εφαρμογές”, 9o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 2013

Συγγραφικό Έργο

 • “Electrochemical Sensor of Gaseous Contaminants” in “Encyclopedia of Applied Electrochemistry” (K. Ota, G. Kreysa, R.F. Savinell, eds.), D. Tsiplakides, Springer (2013)
 • A.I. Papadopoulos, P. Seferlis, Automation for a Sustainable Food Industry, In D. Caldwell’s (Ed.) Robotics and Automation in the Food Industry: Current and Future Technologies, Woodhead Publishing (2013)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά

 • Papadopoulos A.I., Giannakoudis G., Seferlis P., Voutetakis S. Efficient design under uncertainty of renewable power generation systems using partitioning and regression in the course of optimization, Industrial and Engineering Chemistry Research, 51, 12862-12876, 2012
 • Papadopoulos A.I., Stijepovic M., Linke P., Seferlis P., S. Voutetakis. Multi-level Design and Selection of Optimum Working Fluids and ORC Systems for Power and Heat Cogeneration from Low Enthalpy Renewable Sources, Computer Aided Chemical Engineering, 30, 66-70, 2012
 • Giaouris D., Stergiopoulos F., Ziogou C., Ipsakis D., Banerjee S., Zahawi B., Pickert V., Voutetakis S., Papadopoulou S. Nonlinear Stability Analysis and a New Design Methodology for a PEM Fuel Cell Fed DC-DC Boost Converter, International Journal of Hydrogen Energy, 37(23), 18205-18215, 2012
 • Ziogou C., Voutetakis S., Papadopoulou S., Georgiadis M.C. Development of a Nonlinear Model Predictive Control Framework for a PEM Fuel Cell System, Computer Aided Chemical Engineering, 30, 1342-4346, 2012
 • Ziogou, C. Pistikopoulos E.N., Voutetakis S., Georgiadis M.C., Papadopoulou S. A Multivariable Nonlinear Model Predictive Control Framework for a PEM Fuel Cell System, Computer Aided Chemical Engineering, 31, 1617-1621, 2012
 • Ipsakis D., Voutetakis S., Papadopoulou S., Seferlis P., Elmasides C., Papadaki K., Mastrogeorgopoulos S., Kyriakides A. Dynamic Modeling and Control of a Steam Reformer-Fuel Cell Power System Operating on LPG for Vehicular Applications, Chemical Engineering Transactions, 29, 49-54, 2012
 • Ziogou C., Ipsakis D., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Bezergianni S., Voutetakis S. Infrastructure, automation and model-based operation strategy in a stand-alone hydrolytic solar hydrogen production unit, International Journal of Hydrogen Energy, 37(21), 16591-16603, 2012
 • Ipsakis D., Voutetakis S., Papadopoulou S., Seferlis P. Optimal Operability by Design in a Methanol Reforming-PEM Fuel Cell Autonomous Power System”, International Journal of Hydrogen Energy, International Journal of Hydrogen Energy, 37(21), 16697-16710, 2012
 • Ziogou C, Ipsakis D, Tsita KG, Seferlis P, Bezergianni S, Papadopoulou S, Voutetakis S. A novel and flexible energy management strategy with application in a hydrolytic solar hydrogen autonomous system, Chemical Engineering Transactions, 29, 1189-1194, 2012
 • Sapountzi F.M., Brosda S., Papazisi K.M., Balomenou S.P., Tsiplakides D. Electrochemical performance of La0.75Sr0.25Cr0.9M0.1O3 perovskites as SOFC anodes in CO/CO2 mixtures, Journal of Applied Electrochemistry, 42(9), 727-735, 2012
 • Papazisi K.M., Balomenou S., Tsiplakides D. Preparation and characterization of IrxPt1-xO2 anode electrocatalysts for the oxygen evolution reaction, International Journal of Hydrogen Energy, 37 (21), 16642-16648, 2012
 • Ipsakis D., Voutetakis S.S., Papadopoulou S., Seferlis P. Optimal Operability by Design in a Methanol Reforming-PEM Fuel Cell Autonomous Power System, International Journal of Hydrogen Energy, 37, 16697-16710
 • Papadopoulos A.I., Giannakoudis G., Seferlis P., Voutetakis S. Efficient Design under Uncertainty of Renewable Power Generation Systems using Partitioning and Regression in the Course of Optimization, Industrial and Engineering Chemistry Research, 51(39), 12862-12876, 2012
 • Papadopoulos A.I., Stijepovic M., Linke P., Seferlis P., S. Voutetakis. Multi-level Design and Selection of Optimum Working Fluids and ORC Systems for Power and Heat Cogeneration from Low Enthalpy Renewable Sources, Computer Aided Chemical Engineering, 30, 66-70, 2012
 • Seferlis P., Stavrakis I., A.I. Papadopoulos. Homotopy Continuation Solution Method in Nonlinear Model Predictive Control Applications, Computer Aided Chemical Engineering, 30, 1327-1331, 2012
 • Ziogou C., Ipsakis D., Tsita K.G., Seferlis P., Bezergianni S., Papadopoulou S., S. Voutetakis. A Novel and Flexible Energy Management Strategy with Application in a Hydrolytic Solar Hydrogen Autonomous System, Chemical Engineering Transactions, 29, 1189-1194, 2012
 • Ipsakis D., Voutetakis S., Papadopoulou S., Seferlis P., Elmasides C., Papadaki K., Mastrogeorgopoulos S., Kyriakides A. Dynamic Modeling and Control of a Steam Reformer-Fuel Cell Power System Operating on LPG for Vehicular Applications, Chemical Engineering Transactions, 29, 49-54, 2012
 • Kyriakou V., Athanasiou C., Garagounis I., Skodra A., Stoukides M. Production of C2 Hydrocarbons and H2 from CH4 in a Proton Conducting Cell, Solid State Ionics, 225, 219-222, 2012
 • Kyriakou V., Athanasiou C., Garagounis I., Skodra A., Stoukides M. Production of C2 Hydrocarbons and H2 from CH4 in a Proton Conducting Solid Electrolyte Cell Using a Au-5Ce-5Na2WO4/SiO2 Anode, International Journal of Hydrogen Energy, 37, 16636-16641, 2012

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • Giaouris D., Papadopoulos A.I., Ziogou C., Ipsakis D., Seferlis P., Papadopoulou S., Voutetakis S. Generic Modeling, Design and Operating Optimization of Hybrid Renewable Power Generation Flowsheets Including Hydrogen Storage, Proceedings of the American Institute of Chemical Engineers Annual Meeting, Pittsburgh, USA, October 28-November 2, 2012
 • Papadopoulos A.I., Stijepovic M., Linke P., Seferlis P., Voutetakis S. Computer-Aided Synthesis and Design of Working Fluid Mixtures for Organic Rankine Cycles, Proceedings of the American Institute of Chemical Engineers Annual Meeting, Pittsburgh, USA, October 28-November 2, 2012
 • Giaouris D., Voutetakis S., Papadopoulou S., Seferlis P., Stergiopoulos F., Ipsakis D., Ziogou C., Papadopoulos A., Banerjee S., Elmasides C. Nonlinear Behaviour of Interleaved Boost Converters Used in Renewable Energy Applications, Proceedings of the International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications – NOLTA, Palma de Majorca, Spain, October 22-26, 2012
 • Voutetakis S., Ziogou C., Ipsakis D., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Elmasides C. On Line Energy Management Strategy of an Off-Grid Hybrid Power Generation System, Proceedings of the 6th European Conference on PV-Hybrids and Mini-Grids, Chambéry, France, April 24-26, 2012
 • Ouzounidou M.Th., Lemonidou A.A., Voutetakis S.S. Steam reforming of the aqueous phase of bio-oil in a pilot plant unit, Proceedings of the 15th International Congress on Catalysis , Thesssaloniki, Greece, July 8-11, 2012
 • Ziogou C., Ipsakis D., Bezergianni S., Papadopoulou S., Voutetakis S. On-Line Operation and Efficiency of a Renewable Hydrogen Generation Station for Sustainable Biofuels Production, International Conference (2012) “Biofuels for Sustainable Biofuels Production,for Sustainable Development of Southern Europe”, 19-20 November, Thessaloniki, Greece ,2012
 • C. Ziogou, D. Ipsakis, P. Seferlis, S. Bezergianni, S. Papadopoulou, S.Voutetakis. Development and Operation of an Innovative Energy Management Strategy for a Hydrolytic Solar Hydrogen Autonomous System, Hydrogen Research at the Greek-Bulgarian border region, 17 October, Thessaloniki, Greece, 2012
 • Papazisi K.M., Balomenou S., Tsiplakides D. Ir‐based Oxides for PEM Water Electrolysis, 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Prague, Czech Republic, 2012
 • Balomenou S., Papazisi K.M., Tsiplakides D. Electrochemical Promotion of Bimetallic Ir‐Pt Oxide, 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Prague, Czech Republic, 2012
 • Balomenou S., Papazisi K.M., Tsiplakides D. Electrochemical Promotion of Ir0.5Pt0.5O2/YSZ, 7th International Conference on Environmental Catalysis, Lyon, France, 2012
 • Tsiplakides D., Balomenou S., Papazisi K.M. Ir‐Pt and Ir‐Ru nanostructured electrocatalysts for PEM water electrolysis and electrochemical promotion, Sofia Electrochemical Days 2012, Sofia, Bulgaria, 2012
 • Giaouris D., Papadopoulos A.I., Ziogou C., Ipsakis D., Seferlis P., Papadopoulou S., Voutetakis S. Generic Modeling, Design and Operating Optimization of Hybrid Renewable Power Generation Flowsheets Including Hydrogen Storage, Proceedings of the American Institute of Chemical Engineers Annual Meeting, Pittsburgh, USA, 2012
 • Papadopoulos A.I., Stijepovic M., Linke P., Seferlis P., S. Voutetakis. Computer-Aided Synthesis and Design of Working Fluid Mixtures for Organic Rankine Cycles, Proceedings of the American Institute of Chemical Engineers Annual Meeting, Pittsburgh, USA, 2012
 • Giaouris D., S. Voutetakis, S. Papadopoulou, P. Seferlis, F. Stergiopoulos, D. Ipsakis, C. Ziogou, A. Papadopoulos, Banerjee S, Elmasides C. Nonlinear Behaviour of Interleaved Boost Converters Used in Renewable Energy Applications, International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications – NOLTA, Palma de Mallorca, Spain, 2012
 • Pechlivanos L., Seferlis P. Pricing-cum-inventory decisions in supply chain networks, European Conference on Operations Research, Vilnius, Lithuania, 2012
 • Garagounis I., Kyriakou V., Stoukides M. Electrochemical Promotion of Catalytic Reactions: Thermodynamic Analysis and Calculation of the Limits in Faradaic Efficiency, 15th International Congress on Catalysis, Munich, Germany, July 1-6, 2012

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

 • Ipsakis D., Kyriakidis A., Ouzounidou M., Drakaki K, Voutetakis S., Papadopoulou S., Seferlis P., Lemonidou A. Enhancing the catalytic reforming of methane at low temperatures while hydrogen separation with membrane Pd, Proceedings of the 12th Symposium on Catalysis, Chania, Greece, 25-27 October 2012
 • Papazisi K.M., Balomenou S., Tsiplakides D. Ir‐Pt and Ir‐Ru Nanostructured Electrocatalysts, 12th PanHellenic Symposium on Catalysis, Chania, Greece, 2012
 • Ιψάκης Δ., Κυριακίδης Α., Ουζουνίδου Μ., Δρακάκη Κ., Βουτετάκης Σ., Παπαδοπούλου Σ., Σεφερλής Π., Λεμονίδου Α. Ενίσχυση της καταλυτικής αναμόρφωσης του μεθανίου σε χαμηλές θερμοκρασίες με παράλληλο διαχωρισμό του υδρογόνου με μεμβράνη Pd, Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Συμποσίου Κατάλυσης, Χανιά, Ελλάδα, 25-27 Οκτωβρίου, 2012
 • Seferlis P., D. Vlachos, E. Iakovou, and A. Xanthopoulos, “An Optimal Control Theory-Based Framework for Supply Chain Resilience”, Proc. 3rd International Conference on Manufacturing Engineering, ICMEN, 811-820, 2008.
 • Papadopoulos A. I. and P. Seferlis, “A Generic Framework for Modeling, Design and Optimization of Industrial Phosphoric Acid Production Processes”, B. Braunschweig, X. Joulia Eds, Computer Aided Chemical Engineering, 25, 1149-1154, 2008.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά

 • Ziogou C., Voutetakis S., Papadopoulou S., Georgiadis M. Modeling, simulation and experimental validation of a PEM fuel cell system, IComputers & Chemical Engineering, 35(9), 1886-1900, 2011
 • Bounovas V., Papadopoulos A., Seferlis P., S. Voutetakis. Energy Supply Chain Optimization under Demand Variation and Emission Constraints, Chemical Engineering Transactions , 25, 1043-1048, 2011
 • Giannakoudis G., Papadopoulos A., Seferlis P., S. Voutetakis. A Data-mining Approach for Efficient Systems Optimization under Uncertainty using Stochastic Search Methods, Computer Aided Chemical Engineering, 29, 311-315, 2011
 • Ziogou C., Ipsakis D., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Bezergianni St., Voutetakis S. Evaluation of design issues and automation infrastructure in a solar-hydrogen production unit at CERTH in Thessaloniki, Computer Aided Chemical Engineering, 29, 1969-1973, 2011
 • Ziogou C., Ipsakis D., Elmasides C., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Seferlis P., Voutetakis S. Automation Infrastructure and Operation Control Strategy in a Stand-Alone Power System Based on Renewable Energy Sources, Journal of Power Sources, 196(22), 9488-9499, 2011
 • Hammad A., Souentie S., Papaioannou E.I., Balomenou S., Tsiplakides D., Figueroa J.C., Cavalca C., Pereira C.J. Electrochemical promotion of the SO2 oxidation over thin Pt films interfaced with YSZ in a monolithic electropromoted reactor, Applied Catalysis B: Environmental, 103(3-4), 336-342, 2011
 • Bounovas V., Papadopoulos A., Seferlis P., S. Voutetakis. Energy Supply Chain Optimization under Demand Variation and Emission Constraints, Chemical Engineering Transactions, 25, 1043-1048, 2011
 • Giannakoudis G., Papadopoulos A., Seferlis P., S. Voutetakis. A Data-mining Approach for Efficient Systems Optimization under Uncertainty using Stochastic Search Methods, Computer Aided Chemical Engineering, 29, 311-315, 2011
 • Garagounis I., Kyriakou V., Anagnostou C., Bourganis V., Papachristou I., Stoukides M. Solid Electrolytes: Applications in Heterogeneous Catalysis and Chemical Cogeneration, Ind. & Eng. Chem. Res. , 50, 431-472, 2011

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • Ipsakis D., Voutetakis S., Papadopoulou S., P. Seferlis. Disturbance Rejection Sensitivity Analysis in an Integrated Methanol Reforming and PEM Fuel Cell System, Proceedings of the 11th International Conference on Hydrogen Production, Thessaloniki, Greece, June 19-22, 2011
 • Ipsakis D., Voutetakis S., Papadopoulou S., Seferlis P. Process Design and Disturbance Rejection Evaluation on Fuel Processing Systems Incorporating Fuel Cells, Proceedings of the 11th European Fuel Cell Conference & Exhibition, Rome, Italy, December 14-16, 2011
 • Ipsakis D., Vakouftsi E., Ouzounidou M., Marnellos G., Papadopoulou S., Stergiopoulos F., Voutetakis S. CFD and Dynamic Simulation Studies in a H2S-Fed Proton Conducting Solid Oxide Fuel Cell, Proceedings of the 11th European Fuel Cell Conference & Exhibition, Rome, Italy, December 14-16, 2011
 • Ziogou C., Ipsakis D., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Bezergianni St., Voutetakis S. Automation Design and Simulated Operation of a Solar-Hydrogen Integrated System Located at CERTH/CPERI, Proceedings of the 11th International Conference on Hydrogen Production, Thessaloniki, Greece, June 19-22, 2011
 • D. Giaouris, F. Stergiopoulos, C. Ziogou, S. Voutetakis, S. Papadopoulou. Efficient design of boost converters for fuel cells, 33rd ΙΕΕΕ International Telecommunications Energy Conference (INTELEC-2011), Amsterdam, The Netherlands, October 9-13, 2011
 • Papazisi K.M., Balomenou S., Tsiplakides D. Ir‐Pt electrocatalysts for proton exchange membrane water electrolyzers, International Conference on Hydrogen Production, Thessaloniki, Greece, 2011
 • Papazisi K.M., Balomenou S., Tsiplakides D. Ir‐Pt electrocatalysts for proton exchange membrane water electrolyzers, 9th European Symposium on Electrochemical Engineering, Chania, Greece, 2011
 • Wærnhus I., Papazisi K.M., Balomenou S., Tsiplakides D. High temperature fuel cells for future Mars Missions, 9th European Space Power Conference, Saint Raphaël, France, 2011
 • Ipsakis D., Voutetakis S., Papadopoulou S., P. Seferlis. Disturbance Rejection Sensitivity Analysis in an Integrated Methanol Reforming and PEM Fuel Cell System, Proceedings of the International Conference on Hydrogen Production, Thessaloniki, Greece, 2011
 • Stavrakis I., P. Seferlis. A Fast and Efficient Algorithm for Nonlinear Model Predictive Control Applications, Proceedings of the 4th International Conference on Manufacturing Engineering, ICMEN, Thessaloniki, Greece, 441-449, 2011
 • Garagounis I., Kyriakou V., Skodra A., Stoukides M. Catalytic and Electrocatalytic Oxidation of CO on Ag, 18th International Conference on Solid State Ionics, Warsaw, Poland, July 3-8, 2011
 • V. Kyriakou, C. Athanasiou, I. Garagounis, A. Skodra, M. Stoukides. Production of C2 Hydrocarbons and H2 from CH4 in a Proton Conducting Cell, 18th International Conference on Solid State Ionics, Warsaw, Poland, July 3-8, 2011
 • V. Kyriakou, C. Athanasiou, I. Garagounis, A. Skodra, M. Stoukides. “Production of C2 Hydrocarbons and H2 from CH4 in a Proton Conducting Cell, International Conference on Hydrogen Production, Thessaloniki, Greece, June 19 - 22, 2011

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

 • Ipsakis D., Voutetakis S., Papadopoulou S., Seferlis P. Disturbance Compensation Study in an Integrated System of Methanol Reforming for the Production of Hydrogen and Energy in a Fuel Cell, Proceedings of the 8th Greek Chemical Engineering Conference, Thessaloniki, Greece, May 26-28, 2011
 • Papadopoulos A. I., Stijepovic M., Linke P., Seferlis P., Voutetakis S. Power Generation from Low Enthalpy Geothermal Fields by Design and Selection of Efficient Working Fluids for Organic Rankine Cycles, Proceedings of the 8th Greek Chemical Engineering Conference, Thessaloniki, Greece, May 26-28, 2011
 • Papazisi K.M., Balomenou S., Tsiplakides D. Ir‐Pt electrocatalysts for PEM water electrolysis, 8th Panhellenic Scientific Chemical Engineering Congress, Thessaloniki, Greece, 2011
 • Giannakoudis G., Papadopoulos A. I., Seferlis P. Integrated Design under Uncertainty of Hybrid Power Generation Systems using Renewable Energy Sources with Simultaneous Hydrogen Production, Proceedings of the 8th Greek Chemical Engineering Conference, Thessaloniki, Greece, May 26-28, 2011

Συγγραφικό Έργο

 • Voutetakis S., Seferlis P., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Ipsakis D., Ziogou C., Papadopoulos A.I., Elmasides C. Design, Optimization and Control of Stand-Alone Power Systems using Renewable Energy Sources and Hydrogen Production, Storage and Utilization, Nova Science Publishers Inc, New York, USA, 178, 2011

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά

 • A.I. Papadopoulos, M. Stijepovic, P.Linke. On the systematic design and selection of optimal working fluids for Organic Rankine Cycles, Applied Thermal Engineering, doi 10.1016/j.applthermaleng.2009.12.006 (2010)
 • G. Giannakoudis, A.I. Papadopoulos, P.Seferlis, S. Voutetakis. Optimum design and operation under uncertainty of power systems using renewable energy sources and hydrogen storage, International Journal of Hydrogen Energy, doi 10.1016/i.jihydene.2009.11.044 (2010)
 • Chen Zhao, Yuan Kou, Angeliki A. Lemonidou, Xuebing Li, and Johannes A. Lercher Hydrodeoxygenation of Phenols to Hydrocarbons using Raney Ni and Nafion/SiO2 Catalysts, Chem. Commun., 2010, 46, 412–414
 • K.M. Papazisi, S. Balomenou, D. Tsiplakides, “Synthesis and characterization of La0.75Sr0.25Cr0.9M0.1O3 perovskites as anodes for CO-fuelled solid oxide fuel cells”, Journal of Applied Electrochemistry, submitted (2010)

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • G. Giannakoudis, A.I. Papadopoulos, P.Seferlis, S. Voutetakis. On the systematic design and optimization under uncertainty of a hybrid power generation system using renewable energy sources and hydrogen storage, Computer Aided Chemical Engineering 27

Συγγραφικό Έργο

 • Seferlis P., Dalaouti N., and T. Damartzis, “Efficient Reduce Order Dynamic Modeling of Complex Reactive and Multi-Phase Separation Processes Using Orthogonal Collocation on Finite Elements”, in “Dynamic Process Modeling”, E. N. Pistikopoulos, V. Dua and M. C. Georgiadis Eds, Wiley VCH, London (Editorial Preparation) 2010
 • Voutetakis S. S., Stergiopoulos F., Seferlis P., Papadopoulou S., Ipsakis D., Ziogou C., Papadopoulos A. I., and C. Elmasides, “Design of a Stand-Alone Power System using Renewable Energy Sources and Long-Term Hydrogen Storage”, in “Handbook of Sustainable Energy”, W. H. Lee and V. G. Cho Eds, pp. 1-88, Nova Publishers, (Editorial Preparation) 2010

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά

 • Dimitris Ipsakis, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Fotis Stergiopoulos, Costas Elmasides, Power Management Strategies on a Stand-Alone Power System Using Renewable Energy Sources and Hydrogen Storage, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 34, 2009, 7081–7095
 • Martha Ouzounidou; Dimitrios Ipsakis; Panos Seferlis; Spyros Voutetakis; Simira Papadopoulou, A combined methanol autothermal steam reforming and PEM fuel cell pilot plant unit: Experimental and simulation studies, Energy, Volume 34, 2009, 1733–1743
 • Stella Bezergianni, Spyros Voutetakis, and Aggeliki Kalogianni, Catalytic Hydrocracking of Fresh and Used Cooking Oil, Ind. Eng. Chem. Res. 2009, 48, 8402–8406
 • Garyfallos Giannakoudis, Athanasios I. Papadopoulos, Panos Seferlis, Spyros Voutetakis, Optimum design and operation under uncertainty of power systems using renewable energy sources and hydrogen storage, International Journal Of Hydrogen Energy, 2009 pp. 1-20
 • Kenig E. Y., and P. Seferlis, “Modeling Reactive Absorption”, Chemical Engineering Progress, January, 65-71, 2009
 • Papadopoulos A. I., and P. Seferlis, “Generic Modeling, Design and Optimization of Industrial Phosphoric Acid Production Processes”, Chemical Engineering & Processing: Process Intensification, 48, 493-506, 2009
 • A.I. Papadopoulos, P. Linke. Integrated solvent and process selection for separation and reaction-separation processes. Chemical Engineering and Processing,48(5), 1047-1060 (2009)
 • A. I. Papadopoulos, P. Linke. A decision support grid for integrated molecular solvent design and chemical process selection. Computers and Chemical Engineering, 33(1), 72-87 (2009)
 • “Efficiencies of olive kernel gasification combined cycle with Solid Oxide Fuel Cells (SOFC)”, C. Athanasiou, E. Vakouftsi, F.A. Coutelieris, G. Marnellos, A. Zampaniotou. Chemical Engineering Journal, 149(1-3), 183-190 (2009).
 • “Effect of pretreatment and regeneraton conditions of Ru/Al2O3 catalysts for N2O decomposition and/or reduction in O2 rich atmospheres and in the presence of NOX, SO2 and H2O”, V.G. Komvokis, G.E. Marnellos, I.A. Vasalos and K.S. Triantifyllidis. Applied Catalysis B: Environmental, 89(3-4), 627-634 (2009).
 • “N2O abatement over γ-Αl2O3 supported catalysts: Effect of reducing agent and active phase nature”, G. Pekridis, C. Athanasiou, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis and G.E. Marnellos. Topics in Catalysis, 52(13), 1880-1887 (2009).
 • “Electro-reduction of nitrogen oxides using steam electrolysis in a proton conducting solid electrolyte membrane reactor (H+-SEMR)”, K. Kalimeri, C. Athanasiou and G.E. Marnellos. Solid State Ionics, (2009), doi:10.1016/j.ssi.2009.03.002.
 • “Surface and catalytic elucidation of Rh/γ-Al2O3 catalysts during NO reduction by C3H8 in the presence of excess O2, H2O and SO2“, G. Pekridis, N. Kaklidis, V. Komvokis, C. Athanasiou, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis and G.E. Marnellos. The Journal of Physical Chemistry A, (2009) doi:10.1021/jp907589c.
 • “A comparison between electrochemical and conventional catalyst promotion: the case of N2O reduction by alkanes or alkenes over K-modified Pd catalysts”, G. Pekridis, N. Kaklidis, M. Konsolakis, C. Athanasiou, I.V. Yentekakis and G.E. Marnellos. Submitted to Solid State Ionics
 • E. Tzimpilis, N. Moschoudis, M. Stoukides, P. Bekiaroglou, “Ageing and SO2 resistance of Pd containing perovskite type oxides”, Applied Catalysis B:Environmental, 87 (2009)9-17
 • A. Skodra, M. Stoukides “Electrocatalytic Synthesis of Ammonia from Steam and Nitrogen at Atmospheric Pressure”, Solid State Ionics 180 (2009)1332-1336
 • P.N. Kechagiopoulos, S.S. Voutetakis, A.A. Lemonidou, I.A. Vasalos, Hydrogen production via reforming of bio-oil over Ni/Olivine catalysts in a spouted bed reactor, Ind. Eng. Chem. Res 48 (3) (2009) 1400-1408
 • Chen Zhao, Yuan Kou, Angeliki A. Lemonidou, Xuebing Li, and Johannes A. Lercher, Selective Catalytic Conversion of Bio-oil Phenol Fraction to Alkanes, Angewandte Chemie, International Edition, 48 (22) (2009) 3987-3990
 • Elvira Peringer, Michael Salzinger, Markus Hutt, Angeliki A. Lemonidou and Johannes A. Lercher, Modified lanthanum catalysts for oxidative chlorination of methane, Topics in Catalysis 52(9) (2009) 1220-1231
 • “A Combined Methanol Autothermal Steam Reforming and Pem fuel Cell Pilot Plant Unit: Experimental and Simulation studies”, M. Ouzounidou, D. Ipsakis, S. Voutetakis, S. Papadopoulou, P. Seferlis, Energy, 34, 1733-1743, (2009)
 • D. Tsiplakides, S. Balomenou, “Milestones and perspectives in electrochemically promoted catalysis”, Catalysis Today, 146 (2009) 312-318
 • A. de Lucas‐Consuegra, A. Caravaca, M.J. Martín de Vidales, F. Dorado, S. Balomenou, D. Tsiplakides, P. Vernoux, J.L. Valverde, “An electrochemically assisted NOx storage/reduction catalyst operating under fixed lean burn conditions”, Catalysis Communications, 11 (2009) 247‐251
 • O. Ioannidou, A. Zabaniotou, E.V. Antonakou, K.M. Papazisi, A.A. Lappas, C. Athanassiou, “Investigating the potential for energy, fuel, materials and chemicals production from corn residues (cobs and stalks) by non-catalytic and catalytic pyrolysis in two reactor configurations”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13 (2009) 750-762

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • C. Ziogou, S. Papadopoulou, P. Seferlis, S. Voutetakis, A Constrained model predictive control scheme for the efficient power regulation of a PEM Fuel Cell, Computer Aided Process Engineering (CAPE) Forum, March 27-28, 2009, Limerick, Ireland
 • Dimitris Ipsakis, Garyfallos Giannakoudis, Athanasios I. Papadopoulos, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Design and optimization of a stand-alone power system based on renewable energy sources, 12th Conference on Process Integration, Modeling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, 10-13 May 2009 Rome, Italy
 • Kostaras K., Ziogou C., Lappas A. and Voutetakis S., Design Engineering, Implementation And Control Of A Flexible Cyclic Deactivation Unit, 12th Conference on Process Integration, Modeling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES09), 10-13 May 2009 Rome, Italy
 • Dimitris Ipsakis, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Simira Papadopoulou, Michael Stoukides, Modeling and Analysis of an Integrated Power System Based on Methanol Autothermal Reforming, 17th Mediterranean Conference on Control and Automation, June 24-26, 2009, Thessaloniki, Greece
 • K. Kontonikolas, C. Ziogou, F. Stergiopoulos, S. Papadopoulou, S. Voutetakis, Design and Development of an Embedded Control System of a DC/DC Power Converter for a Fuel Cell, 17th Mediterranean Conference on Control and Automation, June 24-26, 2009, Thessaloniki, Greece
 • Chrisovalantou Ziogou, Dimitris Ipsakis, Fotis Stergiopoulos, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Simira Papadopoulou, Costas Elmasides, Automation and Operation Strategies in a Stand-Alone Power System that uses Solar and Wind Energy in Conjunction with Hydrogen Long-Term Storage, IFAC Symposium on Power Plants and Power Systems Control, 5-8 July 2009, Tampere, Helsinki
 • Chrisovalantou Ziogou, Simira Papadopoulou, Panos Seferlis, Spyros Voutetakis, An efficient multi-objective model predictive control framework of a PEM fuel cell, International Symposium on Advanced Control of Chemical Processes (ADCHEM09), 12-15 July 2009 Istanbul, Turkey
 • Dimitris Ipsakis, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Simira Papadopoulou, Dynamic Modeling and Control Issues on a Methanol Reforming Unit for Hydrogen Production and Use in a PEM Fuel Cell, International Symposium on Advanced Control of Chemical Processes (ADCHEM09), 12-15 July 2009 Istanbul, Turkey
 • Stella Bezergianni, Spyros Voutetakis and Aggeliki Kalogianni, Temperature Effect On Hydrotreating Of Used Cooking Oil, SDEWES2009, Dubrovnic, September 29-October 3, 2009
 • Papadopoulos A. I., and P. Seferlis, “A framework for solvent selection based on optimum separation process design and controllability properties”, Computer Aided Chemical Engineering, 26, 177-182, 2009
 • Papadopoulos A.I., and P. Seferlis, “Environmentally benign and cost optimal phosphoric acid production through a systematic process design framework”, Proceedings of CEMEPE, 2009
 • A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, Systematic method for solvent selection based on optimum process design and controllability properties,  Proceedings of 7th Hellenic Scientific Chemical Engineering Conference, Greece (2009)
 • A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, Systematic process integration technologies for cost optimal and environmentally benign phosphoric acid production. COVAPHOS III conference, Plenary Lecture, Marrakech, Morocco (2009)
 • “Biomass pyrolysis and solid oxide fuel cells conjuction: Simulation and preliminary technoeconomical data”, C. Athanasiou, J. Garagounis, G. Marnellos, E. Antonakou, I. Fessas and A. Lappas. Proc. Conference on the promotion of Distributed Renewable Energy Sources in the Mediterranean region, Nicosia, Cyprus, 11-12 December 2009

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

 • Ιψάκης Δημήτρης, Σημίρα Παπαδοπούλου, Σπύρος Βουτετάκης, Δυναμική προσομοίωση oλοκληρωμένης μονάδας παραγωγής υδρογόνου μέσω αυτόθερμης αναμόρφωσης της μεθανόλης, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 3-5 Ιουνίου 2009, Πάτρα
 • Δ. Ιψάκης, Γ. Βεζυράκης, Κ. Κωνσταντίνου, Γ. Γιαννακούδης, Α. Ι.  Παπαδόπουλος, Χ. Ζιώγου, Σ. Βουτετάκης, Π. Σεφερλής,  Βέλτιστος σχεδιασμός και λειτουργία συνδυασμένης ηλιακής και αιολικής μονάδας παραγωγής ενέργειας με ταυτόχρονη αποθήκευση υδρογόνου, 9ο Εθνικό Συνέδριο για τις  Ήπιες Μορφές Ενέργειας, 26-28 Μαρτίου 2009 Πάφος, Κύπρος
 • K. Κωσταράς, Χ. Ζιώγου, A. Λάππας, Σ. Βουτετάκης, Ανάπτυξη ευέλικτης μονάδας και συστήματος ελέγχου για την παρασκευή απενεργοποιημένων καταλυτών μέσω κυκλικής υδροθερμικής κατεργασίας και προσθήκης βαρέων μετάλλων, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 3-5 Ιουνίου 2009, Πάτρα
 • Χ. Ζιώγου, Σ. Παπαδοπούλου, Σ. Βουτετάκης, Βέλτιστος έλεγχος κυψέλης καυσίμου βασισμένος σε μη γραμμικό μαθηματικό μοντέλο και ανίχνευση μέγιστου σημείου λειτουργίας, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 3-5 Ιουνίου 2009, Πάτρα
 • Papadopoulos A.I., and P. Seferlis, “Solvent design and selection for optimal process design and controllability properties”, Proceedings of the 7th Greek Chemical Engineering Conference, Patras, 2009
 • Papadopoulos A.I., and P. Seferlis, “Design under uncertainty using simulated annealing methods”, Proceedings of the 7th Greek Chemical Engineering Conference, Patras, 2009
 • Damartzis T., and P. Seferlis, “Optimal design of three-phase reactive distillation columns”, Proceedings of the 7th Greek Chemical Engineering Conference, Patras, 2009
 • “Παραγωγή ενέργειας σε κυψέλες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFC) άμεσης τροφοδοσίας ατμών βιοελαίου και αερίων πυρόλυσης βιομάζας”, Ν. Κακλίδης, Γ. Πεκρίδης, Β. Κωστούλα, Β. Τακούλα, Κ. Αθανασίου και Γ.Ε. Μαρνέλλος. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, 2009.
 • “Εκλεκτική καταλυτική και ηλεκτροκαταλυτική αναγωγή του ΝΟ σε τροποιημένους με αλκάλια καταλύτες Ροδίου”, Γ. Πεκρίδης, Ν. Κακλίδης, Β. Κομβόκης, Κ. Αθανασίου και Γ.Ε. Μαρνέλλος. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, 2009.
 • “Μελέτη της εκλεκτικής καταλυτικής αναγωγής των ΝΟΧ με C3H8 παρουσία περίσσεια Ο2, SO2 και Η2Ο σε καταλύτη Rh/γ-Αl2O3”, Γ. Πεκρίδης, Ν. Κακλίδης, Β. Κομβόκης, Κ. Αθανασίου και Γ.Ε. Μαρνέλλος. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, 2009.
 • “Προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς σε κυψέλη καυσίμου τύπου SOFC εσωτερικής αναμόρφωσης μεθανίου”, Ε. Βακουφτσή, Γ.Ε. Μαρνέλλος, Κ. Αθανασίου και Φ. Κουτελιέρης. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, 2009.
 • “Συνδυασμένη διεργασία πυρόλυσης βιομάζας και κυψελών καυσίμου τύπου SOFC: Προσομοίωση διεργασίας και προκαταρκτικά τεχνικοοικονομικά αποτελέσματα”, Ε. Αντωνάκου, Α. Λάππας, Κ. Αθανασίου, Γ. Πεκρίδης, Ν. Κακλίδης, Ε. Βακουφτσή, Γ.Ε. Μαρνέλλος, Ι. Φεσσάς, Γ. Καπλάνης. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, 2009

Δημοσιεύσεις σε τεχνικά περιοδικά

 • Ι. Ναλμπάντης, Φ. Στεργιόπουλος, Κ. Ελμασίδης, Σ. Βουτετάκης, Χ. Ζιώγου, «Μελέτη & Κατασκευή ενός DC/DC Μετατροπέα 5kW για Διασύνδεση Κυψελών Καυσίμου και Φόρτιση Συσσωρευτών», Τεχνική Επιθεώρηση, Μαϊος 2009

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά

 • Lappas, A. A.; Dimitropoulos, V. S.; Antonakou, E. V.; Voutetakis, S. S.; Vasalos, I. A., «Design, Construction, and Operation of a Transported Fluid Bed Process Development Unit for Biomass Fast Pyrolysis: Effect of Pyrolysis Temperature», Ind. Eng. Chem. Res., 2008, 47(3), 742-747
 • Dimitris Ipsakis, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Fotis Stergiopoulos, Simira Papadopoulou, Costas Elmasides, The Effect of the Hysteresis Band on Power Management Strategies in a Stand-Alone Power System, Energy, Volume 33, Issue 10, October 2008, 1537-1550
 • Papadopoulos A. I., and P. Seferlis, “Design of Cost Optimal and Environmentally Conscious Phosphoric Acid Production Processes Under Uncertainty”, Chemical Product and Process Modeling, 3(1), Art. 52, 2008
 • “Modelling of flow and transport processes occurred in a typical Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC)”, E. Vakouftsi, G.E. Marnellos, C. Athanasiou, F.A. Coutelieris. Diffusion and Defect Data. Pt A Defect and Diffusion Forum, 273-276, 87-92 (2008)
 • S. Zisekas, G. Karagiannakis, C. Kokkofitis and M. Stoukides, “ΝΗ3 Decomposition in a Proton Conducting Solid Electrolyte Cell”, Journal of Applied Electrochemistry, 38 (2008)1143-1149
 • E. Tzimpilis, N. Moschoudis, M. Stoukides, P. Bekiaroglou, “Preparation, active phase composition and Pd content of perovskite type oxides”, Applied Catalysis B: Environmental, 84 (2008)607-615
 • E. Vagia, A.A Lemonidou* “Thermodynamic analysis of hydrogen production by autothermal steam reforming of selected bio-oil components Int. J. Hydrogen Energy, 33 (2008) 2489-2500
 • C. Martavaltzi A.A. Lemonidou* “Development of new CaO based sorbent materials for CO2 removal at high temperature, Microporous and Mesoporous Materials, 110 (2008) 119-127
 • E. Ch. Vagia, A.A. Lemonidou* “Hydrogen production via steam reforming of bio-oil components over calcium aluminate supported nickel, noble metal catalyst”, Appl. Catal. A. 351 (2008) 111-121 (6th in the list of the Top 25 Hottest Articles , October-December 2008)
 • C. Martavaltzi, A. A. Lemonidou*, Parametric study of the synthesis of CaO-Ca12Al14O33 with respect to high CO2 sorption capacity and stability on multi-cycle operation, Ind. Eng. Chem. Res. 2008, 47, 9537–9543
 • D. Tsiplakides and S. Balomenou, “Electrochemical promoted catalysis: towards practical utilization”, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 14 (2008) 97-105
 • A. Hammad, S. Souentie, S. Balomenou, D. Tsiplakides, J.C. Figueroa, C. Cavalca, C.J. Pereira, and C.G. Vayenas, “Tailor-structured skeletal Pt catalysts employed in a monolithic electropromoted reactor”, Journal of Applied Electrochemistry, 38 (2008) 1171-1176

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • Martha Ouzounidou, Dimitrios Ipsakis, Spyros Voutetakis, Simira Papadopoulou, Panos Seferlis, A pilot plant for hydrogen production via methanol reforming for power generation in a PEM fuel cell, 11th Conference on Process Integration, Modeling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, 24- 28 August 2008, Prague, Czech Republic
 • Dimitris Ipsakis, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Fotis Stergiopoulos, Simira Papadopoulou, Costas Elmasides, Design and Operation Optimization for a Stand-Alone Power System Using Renewable Energy Sources and Hydrogen Storage, EMINENT-2 Workshop, Early-Stage Energy Technologies for Sustainable Future: Assessment Development, Application EMINENT 2, Veszprem, 5-6 May 2008
 • Dimitris Ipsakis, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Fotis Stergiopoulos, Simira Papadopoulou, Costas Elmasides, Chrysovalantis Keivanidis, Energy management in a stand-alone power system for the production of electrical energy with long term hydrogen storage, 18th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, June 1-4, 2008 - Lyon – France
 • Chrisovalantou Ziogou, Spyros Voutetakis, Simira Papadopoulou, Panos Seferlis, Nikos Karampetakis, "Maximum Power Targeting for the PEM Fuel Cell using an NMPC Framework", International Workshop on Non-Linear Model Predictive Control (NMPC08), Pavia, Italy, 5-9 Sep 2008
 • Martha Ouzounidou, Dimitrios Ipsakis, Spyros Voutetakis, Simira Papadopoulou, Panos Seferlis, Experimental Studies and Optimal Design for a Small-Scale Autonomous Power System Based on Methanol Reforming and a PEM Fuel Cell, The AIChE 2008 Annual Meeting, Philadelphia, PA, U.S.A., November 16-21, 2008
 • Dimitris Ipsakis, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Ziogou Chrisovalantou, Fotis Stergiopoulos, Simira Papadopoulou, Costas Elmasides, Analysis of a Stand-Alone Power System based on solar and wind energy with hydrogen long-term storage: Operational experience and control studies, MedPower 2008, 6th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission and Distribution, Thessaloniki, Greece, 2-5 November 2008
 • Seferlis P., D. Vlachos, E. Iakovou, and A. Xanthopoulos, “An Optimal Control Theory-Based Framework for Supply Chain Resilience”, Proc. 3rd International Conference on Manufacturing Engineering, ICMEN, 811-820, 2008
 • Papadopoulos A. I. and P. Seferlis, “A Generic Framework for Modeling, Design and Optimization of Industrial Phosphoric Acid Production Processes”, B. Braunschweig, X. Joulia Eds, Computer Aided Chemical Engineering, 25, 1149-1154, 2008
 • A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, A systematic bi-level approach for efficient process optimization under uncertainty using stochastic annealing, Annual AICHE meeting, Philadelphia, USA (2008)
 • A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, Effects of solvent selection in optimal separation process design and controllability properties using a nonlinear sensitivity analysis approach, Annual AICHE meeting, Philadelphia, USA (2008)
 • A. I. Papadopoulos, P. Linke, A problem solving environment for integrated solvent and process design on the grid, Annual AICHE meeting, Philadelphia, USA (2008)
 • A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, Design of cost optimal and environmentally conscious phosphoric acid production processes, In proceedings of 11th Conference on Process Integration, Modelling and Optimization for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 2008), Ed. J. Klemes (2008)
 • A. I. Papadopoulos, P. Linke, A grid computing prototype for integrated solvent and process design, In proceedings of Computer Aided Process Engineering (CAPE) Forum, Thessaloniki, Greece (2008)
 • “Electrocatalytic synthesis of NH3 from H2O and N2 at atmospheric pressure”, A. Skodra, G. Marnellos, M. Ishii, J. Iwamato, M. Stoukides. Proc. 14th International Congress on Catalysis, Seoul, South Korea, 13-18 July 2008.
 • “Electrocatalytic reduction of N2O using H2O electrolysis in a proton conducting solid electrolyte membrane reactor (SEMR) of the type Pd|SrCe0.95Yb0.05O3-a|Ag”, K Kalimeri, G. Pekridis, N. Kaklidis, E.F. Iliopoulou, C. Athanasiou, G.E. Marnellos. Proc. 14th International Congress on Catalysis, Seoul, South Korea, 13-18 July 2008.
 • “Methane dry reforming over palladium electrodes in an YSZ cell: Electrochemical enhancement and mechanistic aspects”, C. Athanasiou, K. Kalimeri, G. Pekridis, N. Kaklidis, G.E. Marnellos. Proc. 14th International Congress on Catalysis, Seoul, South Korea, 13-18 July 2008
 • A.Skodra, G. Marnellos, M. Ishii, J. Iwamoto and M.Stoukides, “Electrocatalytic Synthesis of ΝΗ3 from Η2O and N2 at Atmospheric Pressure” 14th International Congress on Catalysis, Seoul, Korea, July 13-18, 2008

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

 • Ismini Anastasiou, Chrisovalantou Ziogou, Kostas Kostaras, Simira A. Papadopoulou, Spyros S. Voutetakis, Panos Seferlis ‘Model Predictive Control of a Cyclic Propylene Steaming Pilot Plant’, Computer Aided Process Engineering Forum, 7-8 February 2008, Thessaloniki, Greece
 • Dimitrios Ipsakis, Martha Ouzounidou, Panos Seferlis, Spyros Voutetakis, Simira Papadopoulou ‘Study of an Integrated System for the Production of Hydrogen by Autothermal Reforming of Methanol’, Computer Aided Process Engineering Forum, 7-8 February 2008, Thessaloniki, Greece
 • Ismini Anastasiou, Simira A. Papadopoulou, Spyros S. Voutetakis, and Panos Seferlis, ‘A non-linear MPC strategy for feed conversion targeting in a FCC pilot plant’, Computer Aided Process Engineering Forum, 7-8 February 2008, Thessaloniki, Greece
 • Dimitris Ipsakis, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Fotis Stergiopoulos, Simira Papadopoulou, and Costas Elmasides, ‘Power Management Strategies on a Stand-Alone Power System Using Renewable Energy Sources and Hydrogen Storage’, Computer Aided Process Engineering Forum, 7-8 February 2008, Thessaloniki, Greece
 • Μάρθα Ουζουνίδου, Δημήτρης Ιψάκης, Σπύρος Βουτετάκης, Σημίρα Παπαδοπούλου, Πάνος Σεφερλής, Πειραματική μελέτη και προσομοίωση πιλοτικής μονάδας για την παραγωγή υδρογόνου μέσω αναμόρφωσης της μεθανόλης για παραγωγή ενέργειας σε κυψέλη καυσίμου, 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, 3-4 Οκτωβρίου 2008, Μέτσοβο
 • “Εκλεκτική καταλυτική και ηλεκτροκαταλυτική αναγωγή του Ν2Ο σε ενισχυμένους με Κάλιο καταλύτες Pd/γ-Al2O3”, Γ. Πεκρίδης, Ν. Κακλίδης, Β. Κομβόκης, Κ. Αθανασίου, Γ.Ε. Μαρνέλλος. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης, Μέτσοβο, 2-4 Οκτωβρίου, 2008.
 • “Άμεση ηλεκτρο-οξείδωση του ισο-οκτανίου σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFC)” Ν. Κακλίδης, Γ. Πεκρίδης, Ε. Κοταντάκη, Β. Σουρτζής, Κ. Αθανασίου και Γ.Ε. Μαρνέλλος.. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης, Μέτσοβο, 2-4 Οκτωβρίου, 2008
 • D. Ipsakis, S.Voutetakis, P. Seferlis, S. Papadopoulou and M. Stoukides, "Modeling and Analysis of an Integrated Power System Based on Methanol Autothermal Reforming", Paper No. 200, 17th Mediterranean Conference on Control and Automation, June 24-26, 2009, Makedonia Palace, Thessaloniki, Greece

Συγγραφικό Έργο

 • Chapter title: Measurement and process control for water and energy use in food industry, Panos Seferlis, and Spyros S. Voutetakis,  Book title: Handbook of water and energy management in food processing,  Publisher : Jiri Klemes, Robin Smith and Jin-Kuk Kim, Woodhead Publishing Limited, 2008

Δημοσιεύσεις σε τεχνικά περιοδικά

 • Φώτης Στεργιόπουλος, Σπυρίδων Βουτετάκης, Δημήτρης Ιψάκης, Παναγιώτης Σεφερλής, Κωσταντίνος Ελμασίδης, Χρυσοβαλάντης Κεϊβανίδης, Λειτουργία Αυτόνομου Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αποθήκευση Υδρογόνου, Περιοδικό Ανεμολόγια, Φεβρουάριος 2008
 • Φώτης Στεργιόπουλος, Σπυρίδων Βουτετάκης, Δημήτρης Ιψάκης, Παναγιώτης Σεφερλής, Κωσταντίνος Ελμασίδης, Χρυσοβαλάντης Κεϊβανίδης, Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Υδρογόνου για την Ανάπτυξη Αυτόνομου Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (HYRES), Περιοδικό Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 37, Ιούλιος 2008
 • Seferlis P., D. Vlachos, E. Iakovou, and A. Xanthopoulos, “An Optimal Control Theory-Based Framework for Supply Chain Resilience”, Proc. 3rd International Conference on Manufacturing Engineering, ICMEN, 811-820, 2008.
 • Papadopoulos A. I. and P. Seferlis, “A Generic Framework for Modeling, Design and Optimization of Industrial Phosphoric Acid Production Processes”, B. Braunschweig, X. Joulia Eds, Computer Aided Chemical Engineering, 25, 1149-1154, 2008.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά

 • G.M. Bollas, I.A. Vasalos, A.A. Lappas, D.K. Iatridis, S.S. Voutetakis and S.A. Papadopoulou «Integrated FCC riser-regenerator dynamics studied in a fluid catalytic cracking pilot plant», Chemical Engineering Science, Volume 62, Issue 7, April 2007, Pages 1887-1904
 • Panagiotis N. Kechagiopoulos, Spyros S. Voutetakis, Angeliki A. Lemonidou, Iacovos A. Vasalos, «Sustainable hydrogen production via reforming of ethylene glycol using a novel spouted bed reactor», Catalysis Today, Volume 127, Issues 1-4, 30 September 2007, Pages 246-255
 • “Hydrogen production in solid electrolyte membrane reactors”, G. Pekridis, N. Kaklidis, K. Kalimeri, S. Vartzoka, C. Athanassiou and G. Marnellos. International Journal of Hydrogen Energy, 32(1), 38-54 (2007)
 • “From biomass to electricity through integrated gasification/SOFC system-optimization and energy balance”, C. Athanasiou, F. Coutelieris, E. Vakouftsi, V. Skoulou, E. Antonakou, G. Marnellos and A. Zabaniotou. International Journal of Hydrogen Energy, 32(3), 337-342 (2007)
 • “Electrode polarization measurements in the Fe|SrCe0,95Yb0,05O2,975|Au proton conducting solid electrolyte cell”, G. Pekridis, K. Kalimeri, N. Kaklidis, C. Athanasiou and G.E. Marnellos. Solid State Ionics, 178(7-10), 649-656 (2007)
 • “Electro-kinetic study of the reverse water gas shift reaction (RWGS) reaction and its potential role in the production of power in a solid oxide fuel cell (SOFC)”, G. Pekridis, K. Kalimeri, N. Kaklidis, E. Vakouftsi, C. Athanasiou and G.E. Marnellos. Catalysis Today, 127, 337-346 (2007)
 • “Feasibility Study and Market Analysis of Biodiesel Production in Greece”, C. Athanasiou, E. Antonakou and G. Marnellos. Proc. 1st Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2007), Skiathos – Greece, 24 – 28 June 2007
 • “Exergy Analysis of the Integrated Biomass Gasification – Solid Oxide Fuel Cell Process”, C. Athanasiou, S. Douvartzides, E. Vakouftsi, F. Coutelieris and G. Marnellos. Proc. 3rd International Exergy Energy and Environment Symposium, Evora – Portugal, 1 – 5 July 2007
 • “Microscopic modeling of transport phenomena in a planar solid oxide fuel cell”, E. Vakouftsi, G. Marnellos, C. Athanasiou and F. Coutelieris. Proc. 3rd International Exergy Energy and Environment Symposium, Evora – Portugal, 1 – 5 July 2007
 • “Modeling of flow and transport processes occurred in a typical polymer electrolyte membrane fuel cell (PEM-FC)”, E. Vakouftsi, G. Marnellos, C. Athanasiou and F.A. Coutelieris. Proc. 3rd International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, Algarve - Portugal, 4 – 6 July 2007
 • “Electrocatalytic decomposition of nitrous oxides using steam electrolysis in a Pd|SrCe0.95Yb0.05O3-a|Ag proton conducting solid electrolyte membrane reactor”, K. Kalimeri, G. Pekridis, N. Kaklidis, E.F. Iliopoulou, C. Athanasiou, G.E. Marnellos. Proc. 1st International Conference on the Origin of Electrochemical Promotion of Catalysis (OREPOC), Thessaloniki – Greece, 1-5 October 2007 (Edited by D. Tsiplakides & S. Balomenou ISBN: 978-960-98231-0-4)
 • “Mechanistic analysis of methane dry reforming over palladium electrodes in an YSZ cell”, K. Kalimeri, G. Pekridis, N. Kaklidis, M. Ouzounidou, G. Marnellos, C. Athanasiou. Proc. 1st International Conference on the Origin of Electrochemical Promotion of Catalysis (OREPOC), Thessaloniki – Greece, 1-5 October 2007 (Edited by D. Tsiplakides & S. Balomenou ISBN: 978-960-98231-0-4)
 • C. Kokkofitis, G. Karagiannakis and M. Stoukides, “Electrochemical Promotion in O2- Cells During Propane Oxidation”, Topics in Catalysis, 44 (2007) 361-368
 • M. Ouzounidou, A. Skodra, C. Kokkofitis and M. Stoukides, “Catalytic and Electrocatalytic Synthesis of ΝΗ3 in a H+ Conducting Cell by Using an Industrial Fe Catalyst”, Solid State Ionics, 178 (2007) 153-159
 • C. Kokkofitis, M. Ouzounidou, A. Skodra and M. Stoukides, High Temperature Proton Conductors: Applications in Catalytic Processes”, Solid State Ionics, 178 (2007) 507-513
 • C. Kokkofitis, M. Ouzounidou, A. Skodra and M. Stoukides, “Catalytic and Electrocatalytic Production of H2 from the Water Gas Shift Reaction over Pd in a High Temperature Proton Conducting Cell-Reactor”, Solid State Ionics, 178 (2007) 475-480
 • C.Kokkofitis, G. Karagiannakis and M. Stoukides, “Study of the Water Gas Shift Reaction on Fe in a High Temperature Proton Conducting Cell”, Catalysis Today, 127 (2007) 330-336
 • V. Tsakaloudi, E. Eleftheriou, M. Stoukides and V. Zaspalis “Electromagnetic properties of Mn-doped NiCuZn-ferrites”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 318 (2007) 58-64.
 • E. Vagia, A.A Lemonidou* “Thermodynamic analysis of hydrogen production by steam reforming of bio-oil components Int. J. Hydrogen Energy 32 (2007) 213-223
 • P.N. Kechagiopoulos, S.S. Voutetakis, A.A. Lemonidou, I.A. Vasalos “Sustainable hydrogen production via reforming of bio-oil using a novel spouted bed reactor” Catalysis Today, 127 (2007) 246-255
 • “Catalytic and Electrocatalytic Synthesis of ΝΗ3 in a H+ Conducting Cell by Using an Industrial Fe Catalyst “ M. Ouzounidou, A. Skodra, C. Kokkofitis and M. Stoukides, Sol. St. Ionics, 178, 153-159, (2007)
 • “Catalytic and Electrocatalytic Producton of H2 from the Water Gas Shift Reaction over Pd in a High Temperature Proton Conducting Cell Reactor, C. Kokkofitis, M. Ouzounidou, A. Skodra and M. Stoukides, Sol. St. Ionics, 178, 475-480, (2007)
 • “High Temperature Proton Conductors: Applications in Catalytic Processes”, C. Kokkofitis, M. Ouzounidou, A. Skodra and M. Stoukides, Sol. St. Ionics, 178, 507-513, (2007)
 • S.P. Balomenou, D. Tsiplakides, C.G. Vayenas, S. Poulston, V. Houel, P. Collier, A.G. Konstandopoulos, Ch. Agrafiotis, “Electrochemical promotion in a monolith electrochemical plate reactor applied to simulated and real automotive pollution control”, Topics in Catalysis, 44 (2007) 481-486
 • D. Tsiplakides, D. Archonta and C.G. Vayenas, “Absolute potential measurements in solid and aqueous electrochemistry using two Kelvin probes and their implications for the electrochemical promotion of catalysis”, Topics in Catalysis, 44 (2007) 469-479

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • George M. Bollas, Ismini Anastasiou, Simira A. Papadopoulou, Spyros S. Voutetakis, Panos Seferlis, Feed Conversion targeting in an FCC pilot plant using a non-linear MPC Strategy, American Control Conference- ACC,11-13/7/2007 New York, USA
 • George M. Bollas, Ismini Anastasiou, Chrysa Ziogou, Simira A. Papadopoulou, Spyros S. Voutetakis1, Panos Seferlis A non-linear MPC strategy for conversion targeting in an FCC pilot plant – Development and online implementation Oral Presentation (invited lecture) PSE (Process Systems Enterprise Ltd) Annual Meeting, London, 17-18 April, 2007
 • George M. Bollas, Ismini Anastasiou, Chrysa Ziogou, Simira A. Papadopoulou, Spyros S. Voutetakis, Panos Seferlis A non-linear MPC strategy for conversion targeting in a FCC pilot plant – Development and online implementation Workshop on Nonlinear Model Based Control - Software and Applications (NMPC-SOFAP, 2007), Loughborough, UK, 19-20 April, 2007
 • Dimitrios Ipsakis, Panagiotis Kechagiopoulos, Christina Martavaltzi, Spyridon Voutetakis, Panos Seferlis,  Prodromos Daoutidis, Fotis Stergiopoulos, Study of an integrated system for the production of hydrogen by autothermal reforming of methanol, ESCAPE17,  27-30 May 2007, Romania
 • Dimitris Ipsakis, Fotis Stergiopoulos, Spyros Voutetakis, Costas Elmasides, Panos Seferlis, Simira Papadopoulou, ‘’ Study of an autonomous power system based on solar and wind energy with hydrogen as the intermittent energy source for future use’’, 4th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy Water and Environmental Systems, June 4-8 2007, Dubrovnik, Croatia
 • Dimitris Ipsakis, Costas Elmasides, Fotis Stergiopoulos, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis Simulation of a stand-alone power system using renewable energy sources and hydrogen storage, 10th Conference on Process Integration, Modeling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, 24- 27 June 2007, ISCHIA Island Gulf of Naples, Italy
 • P. Kechagiopoulos, S. Voutetakis, A. Lemonidou, I. Vasalos, “Hydrogen production via steam reforming of the aqueous phase of bio-oil using a novel spouted bed reactor”, 2nd World Congress Of Young Scientists On Hydrogen Energy Systems (HYSYDAYS), Τορίνο, Ιταλία, Ιούνιος 2007
 • P. Kechagiopoulos, S. Voutetakis, A. Lemonidou, I. Vasalos, “Sustainable hydrogen production via reforming of bio-oil model compounds using a novel spouted bed reactor”, 6th European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), Κοπεγχάγη, Δανία, Σεπτέμβριος 2007
 • Papadopoulos A. I., K. Theodosiadis, and P. Seferlis, “Modeling, Design and Optimization of Industrial Phosphoric Acid Production Processes”, 10th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES’07, Chem. Eng. Trans, 12, 477-482, 2007
 • Theodosiadis K., A. I. Papadopoulos, and P. Seferlis, “Modeling of the reactor-crystallizer unit of a phosphoric acid production plant”, 10th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES’07, Chem. Eng. Trans, 12, 237-242, 2007
 • Seferlis P., J. Klemes, I. Bulatov, P. Kapustenko, L. Puigjaner, A. Boharski, R. Suleymanov, and E. Koltsova, “Information system for phosphorus-containing compounds production”, Proceedings of European Congress of Chemical Engineering, ΕCCE-6, 2007

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

 • Γιώργος Μ. Μπόλλας, Ισμήνη Αναστασίου, Χρυσοβαλάντου Ζιώγου, Σημίρα Παπαδοπούλου,Σπύρος Βουτετάκης, Πάνος Σεφερλής, Ανάπτυξη Συστήματος Βέλτιστου Ελέγχου με Παράλληλη Εκτίμηση Παραμέτρων και Καταστάσεων σε Πιλοτική Μονάδα FCC, 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 31 Μαϊου – 2 Ιουνίου 2007, Aθήνα
 • Ισμήνη Αναστασίου, Χρυσοβαλάντου Ζιώγου, Κώστας Κωσταράς, Σημίρα Παπαδοπούλου, Πάνος Σεφερλής, Σπύρος Βουτετάκης, Ανάπτυξη Συστήματος Βέλτιστου Ελέγχου βασισμένου σε Προρρήσεις Μοντέλου για την Πιλοτική Μονάδα CPS του ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ, 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 31 Μαϊου – 2 Ιουνίου 2007, Aθήνα
 • Δ. Ιψάκης, Σ. Βουτετάκης, Π. Σεφερλής, Φ. Στεργιόπουλος, Kώστας Ελμασίδης, «Σχεδιασμός Αυτόνομου Συστήματος Παραγωγής Ενέργειας με Ταυτόχρονη Αποθήκευση του Υδρογόνου», 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2007, Aθήνα
 • Π. Ν. Κεχαγιόπουλος, Σ. Βουτετάκης Α. Λεμονίδου, Ι. Βασάλος, Παραγωγή Υδρογόνου Μέσω Ατμοαναμόρφωσης Της Υδατικής Φάσης Των Βιοελαίων Σε Αντιδραστήρα Ρευστοστερεάς Κλίνης Τύπου Πίδακα, 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2007, Aθήνα
 • Dimitris Ipsakis, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Fotis Stergiopoulos, Simira Papadopoulou, Costas Elmasides, Chrysovalantis Keivanidis, Analysis and modeling of a stand-alone power system for the production of electrical energy with hydrogen long-term storage, 2nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, 18-20 October 2007, Athens, Greece
 • Π. Κεχαγιόπουλος, Σ. Βουτετάκης, Α. Λεμονίδου, I. Βασάλος, “Παραγωγή υδρογόνου μέσω αναμόρφωσης πρότυπων ενώσεων της υδατικής φάσης των βιοελαίων σε αντιδραστήρα ρευστοστερεάς κλίνης τυπού πίδακα”, 3o Εθνικό Συνέδριο Τεχνολογιών Υδρογόνου, 19-20 Νοεμβρίου 2007, Πάτρα
 • Δημήτρης Ιψάκης, Σπύρος Βουτετάκης, Πάνος Σεφερλής, Φώτης Στεργιόπουλος, Σημίρα Παπαδοπούλου, Κώστας Ελμασίδης, Χρυσοβαλάντης Κεϊβανίδης, Μελέτη της διαχείρισης της ενέργειας σε αυτόνομο σύστημα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ταυτόχρονη αποθήκευση υδρογόνου, 3ο Εθνικό Συνέδριο Τεχνολογιών Υδρογόνου, 19-20 Νοεμβρίου 2007, Πάτρα
 • Μάρθα Ουζουνίδου, Δημήτρης. Ιψάκης, Ιωάννα Παπαβασιλείου, Γεώργιος Αυγουρόπουλος, Θεόφιλος Ιωαννίδης, Σπύρος Βουτετάκης, Ανάπτυξη πιλοτικής μονάδας για την παραγωγή υδρογόνου μέσω αναμόρφωσης της μεθανόλης για παραγωγή ενέργειας σε κυψέλη καυσίμου, 3ο Εθνικό Συνέδριο Τεχνολογιών Υδρογόνου, 19-20 Νοεμβρίου 2007, Πάτρα
 • Papadopoulos A. I., K. Theodosiades, P. Seferlis, C. Kerasidis, G. Vlachopoulos, and G. Kapetanakis, “Optimal design of an industrial phosphoric acid process”, Proceedings of the 6th Greek Chemical Engineering Conference, Athens, 2007
 • “Feasibility study of the development of energy crops in Eastern Crete for biodiesel production”,  C. Athanasiou, E. Vakouftsi, G.E. Marnellos, E. Marinos. Proc. 2nd Panhellenic Conference on Alternative Fuels & Biofuels, Karditsa, Greece, 26-27 April, 2007
 • “Potential Productive Capacity of Solid Biofuels and Feasibility of Agripellet Market in Eastern Crete”, C. Athanasiou, G.E. Marnellos, E. Vakouftsi, E. Marinos. Proc. 2nd Panhellenic Conference on Alternative Fuels & Biofuels, Karditsa, Greece, 26-27 April, 2007
 • “Electrochemical promotion of N2O decomposition in a Pt/YSZ/Pt solid electrolyte cell”, K. Kalimeri, G. Pekridis, E.F. Iliopoulou, C. Athanasiou, G.E. Marnellos. Proc. 6th Panhellenic Symposium on Chemical Engineering, Athens, Greece, 31 May – 2 June, 2007
 • “Dry reforming of methane in a solid oxide fuel cell for the simultaneous production of hydrogen and electrical energy”, K. Kalimeri, G. Pekridis, N. Kaklidis, C. Athanasiou, G.E. Marnellos. Proc. 6th Panhellenic Symposium on Chemical Engineering, Athens, Greece, 31 May – 2 June, 2007
 • “Simulation of microscopic transport taking place in SOFCs”, E. Vakouftsi, G. Marnellos, C. Athanasiou, F. Coutelieris. Proc. 3rd Panhellenic Symposium on Hydrogen Technologies, Patras, Greece, 19-20 November, 2007
 • “Hydrocarbon activation over oxygen releasing electrodes: polarization kinetics and mechanism”, C. Athanasiou, N. Kaklidis, K. Kalimeri, G. Pekridis, G.E. Marnellos. Proc. 3rd Panhellenic Symposium on Hydrogen Technologies, Patras, Greece, 19-20 November, 2007
 • “Transport phenomena in PEMFCs and SOFCs”, E. Vakouftsi, G. Marnellos, C. Athanasiou, F. Coutelieris. Proc. 3rd Panhellenic Symposium of Porous Materials, Thessaloniki, Greece, 1-2 November, 2007
 • S. Zisekas, G. Karagiannakis, C. Kokkofitis and M. Stoukides, "ΝΗ3 Decomposition in a Proton Conducting Solid Electrolyte Cell", First International Conference on the Origin of Electrochemical Promotion of Catalysis (OREPOC), Thessaloniki, Greece, October 1-5, 2007

Δημοσιεύσεις σε τεχνικά περιοδικά

 • Φώτης Στεργιόπουλος, Σπυρίδων Βουτετάκης , «Διασύνδεση κύψελε ιάσιμου με το ηλεκτρικό δίκτυο¨Τοπολογίες μετατροπέων ηλεκτρικής ενέργειας και διαχείριση», Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, Σελ 38-42, (www.mte.gr), Μάρτιος 2007

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά

 • Spyros S. Voutetakis, Panos Seferlis, Simira Papadopoulou, and Yorgos Kyriakos “Model-based control of temperature and energy requirements in a fluidised furnace reactor” , Energy, 31, p. 2082-2091, 2006
 • A. A. Iordanidis, P. N. Kechagiopoulos, S. S. Voutetakis, A. A. Lemonidou and I. A. Vasalos “Autothermal sorption-enhanced steam reforming of bio-oil/biogas mixture and energy generation by fuel cells: concept analysis and process simulation”, International Journal of Hydrogen Energy, 31, p. 1058-1065, 2006
 • P.N. Kechagiopoulos, S.S. Voutetakis, A.A. Lemonidou, I.A. Vasalos, "Hydrogen production via steam reforming of the aqueous phase of bio-oil in a fixed bed reactor", Energy & Fuels, 2006, 20, (5), 2155-2163
 • Dalaouti N., and P. Seferlis, “A Unified Modeling Framework for the Optimal Design and Dynamic Simulation of Staged Reactive Separation Processes”, Computers and Chemical Engineering, 30, 1264-1277, 2006
 • A.I. Papadopoulos, P. Linke. Efficient integration of optimal solvent and process design using molecular clustering.Chemical Engineering Science, 61, 6316-6336 (2006)
 • I. Katsounaros, D. Ipsakis, C. Polatides and G. Kyriacou, Efficient Electrochemical Reduction of Nitrate to Nitrogen on Tin Cathode at Very High Cathodic Potentials, Electrochimica Acta, Volume 52, Issue 3, November 2006, 1329-1338
 • “Effect of palladium oxidation state on the kinetics and mechanism of the charge transfer reaction taking place at the Pd/YSZ interface”, K. Kalimeri, G. Pekridis, S. Vartzoka, C. Athanassiou, and G. Marnellos. Solid State, Ionics,177(11-12), 979-988 (2006)
 • M.Stoukides, "Methane Conversion to C2 Hydrocarbons in Solid Electrolyte Membrane Reactors”, Research on Chemical Intermediates, 32, 187-204, (2006)
 • G. Karagiannakis, S. Zisekas, C. Kokkofitis, and M. Stoukides, “Effect of H2O Presence on the Propane Decomposition Reaction over Pd in a Proton Conducting Membrane-Reactor”, Applied Catalysis A: General, 301, 265-271 (2006)
 • C. Kokkofitis and M. Stoukides, “Rate and Oxygen Activity Oscillations during Propane Oxidation on Pt/YSZ”, Journal of Catalysis, 243 (2006) 428-437
 • A. Skodra, M. Ouzounidou and M. Stoukides, “ΝΗ3 Decomposition in a Single Chamber Proton-Conducting Cell”, Solid State Ionics, 177 (2006) 2217-2220
 • Panagiotis N. Kechagiopoulos, Spyros S. Voutetakis, Angeliki A. Lemonidou, Iacovos A. Vasalos “Hydrogen production via steam reforming of the aqueous phase of bio-oil in a fixed bed reactor” Energy and Fuels 20(5) (2006)2155-2163
 • “ΝΗ3 Decomposition in a Single Chamber-Proton Conducting Cell”, A. Skodra, M. Ouzounidou and M. Stoukides, Sol. St. Ionics, 177, 2217-2220, (2006)
 • S.P. Balomenou, D. Tsiplakides, A. Katsaounis, S. Brosda, A. Hammad, G. Foti, Ch. Comninellis, S. Thiemann-Handler, B. Cramer and C.G. Vayenas, “Monolithic Electrochemically Promoted Reactors: A step for the practical utilization of Electrochemical Promotion”, Solid State Ionics, 177 (2006) 2201-2204
 • D. Archonta, A. Frantzis, D. Tsiplakides and C. G. Vayenas, “STM observation of the origin of electrochemical promotion on metal catalyst-electrodes interfaced with YSZ and β”- Al2O3”, Solid State Ionics, 177 (2006) 2221-2225
 • A. Katsaounis, M. Tsampas, S.P. Balomenou, D. Tsiplakides and C.G. Vayenas, “Potential-dependent electrolyte resistance and steady-state multiplicities of PEM fuel cells”, Solid State Ionics, 177 (2006) 2397-2401
 • S.P. Balomenou, F. Sapountzi, D. Presvytes, M. Tsampas and C.G. Vayenas, “Triode fuel cells”, Solid State Ionics, 177 (2006) 2023-2027

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • G. M. Bollas, S. Avramidis, S. A. Papadopoulou, A. A. Lappas, S. S. Voutetakis, P. Seferlis, ‘Model predictive control of a fluid catalytic cracking pilot plant’, CHISA/PRESS, 27-31 August 2006, Praha, Czech Republic
 • George Bollas, Simira A. Papadopoulou, Angelos A. Lappas, Spyros S. Voutetakis, Panos Seferlis and Iacovos A. Vasalos, Application of a Model Predictive Control Strategy on a Fluid Catalytic Cracking Pilot Plant , paper 10B03 session Process Control Applications I, AIChE-2006 Annual Meeting, 11/2006, S. Francisco USA
 • Seferlis P., J. Klemeš, I. Bulatov, E. Koltsova, and P. Kapustenko, “Development of Sustainable Processes for Waste Utilisation in Phosphoric Acid Industry”, 9th Conference on Process Integration, Modelling, and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES’06, Proceedings, 2006
 • Klemeš J., I. Bulatov, P. Seferlis, E. Koltsova, P. Kapustenko, and M. Zhekeyev, “Waste Minimisation and Utilisation in Phosphoric Acid Industry”, Chem. Eng. Trans., 9, 263-268, 2006
 • Seferlis P. and L. Pechlivanos, “A Model-Predictive Control Strategy For Optimal Inventory And Pricing Policies In Supply Chain Networks”, Proceedings EMCC-4, 348-351, 2006

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

 • Μπεζεργιάννη, Σ., Λάππας, Α., Βουτετάκης, Σ., Βασάλος, Ι., Βιοκαύσιμα και Βιοδιυληστήρια, Πρακτικά́ 8ου Εθνικού́ Συνεδρίου για τις Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2006
 • Δημήτριος Ιψάκης, Παναγιώτης Κεχαγιόπουλος, Χριστίνα Μαρταβαλτζή, Φώτης Στεργιόπουλος, Θεόφιλος Ιωαννίδης και Σπυρίδων Βουτετάκης ‘Μελέτη Μονάδας Παραγωγής Υδρογόνου Μέσω Αναμόρφωσης Της Μεθανόλης’ 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, 6-7 Οκτωβρίου 2006
 • “Evaluation of metal/γ-Al2O3 based catalysts for the N2O decomposition/reduction”, G. Pekridis, V. Komvokis, E.F. Iliopoulou, C. Athanasiou, G.E. Marnellos. Proc. 9th Panhellenic Symposium on Catalysis, Leykada, Greece, 6-7 October, 2006
 • “Electrokinetic study of the RWGS reaction in a solid oxide fuel cell of the type Pt/YSZ/Pt“, Ν Kaklidis, G. Pekridis, Κ. Kalimeri, C. Athanasiou, G.E. Marnellos. Proc. 9th Panhellenic Symposium on Catalysis, Leykada, Greece, 6-7 October, 2006
 • “Internal dry reforming of methane in a solid oxide fuel cell of the type Pd/YSZ/Ag”, Κ. Kalimeri, G. Pekridis, Ν. Kaklidis, C. Athanasiou, G.E. Marnellos. Proc. 9th Panhellenic Symposium on Catalysis, Leykada, Greece, 6-7 October, 2006
 • M. Ouzounidou, A. Skodra, C. Kokkofitis, and M.Stoukides, "Catalytic and Electrocatalytic Synthesis of Ammonia in a Proton Conducting Solid Electrolyte Cell", Proceedings of the 9th Panhellenic Symposium on Catalysis, Lefkada, October 6-7, 2006

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά

 • Dalaouti N., and P. Seferlis, "Design Sensitivity of Reactive Absorption Units for Improved Dynamic Performance and Cleaner Production: The NOx Removal Process", Journal of Cleaner Production, 13, 1461-1470, 2005
 • A.I. Papadopoulos, P. Linke. A unified framework for integrated process and molecular design. Chemical Engineering Research and Design, 83(A6), 674-678 (2005)
 • A. I. Papadopoulos, P. Linke. Multiobjective molecular design for integrated process-solvent systems synthesis. A.I.Ch.E. Journal, 52(3),1057-1069 (2005)
 • C.Stoitsas, A. Kotzias, E. Kikkinides, T. Steriotis, N. Kanellopoulos, M. Stoukides and V.T. Zaspalis, Mesoporous & Microporous Materials,78, 235-243, (2005)
 • G. Karagiannakis, C. Kokkofitis and M.Stoukides, "Catalytic and Electrocatalytic Production of H2 from Propane Decomposition over Pt and Pd in a H+ Conducting Membrane-Reactor", Catalysis Today, 104, 219-224, (2005)
 • C.Kokkofitis, G.Karagiannakis, S. Zisekas and M.Stoukides, "Catalytic Study and Electrochemical Promotion of Propane Oxidation on Pt/YSZ", Journal of Catalysis, 234, (2005) 476
 • S. Zisekas, G. Karagiannakis and M. Stoukides, "Electrode Polarization at the Pd/Proton Conductor Interface", Solid State Ionics, 176, 2929-2934, (2005)
 • A. Katsaounis, S. Balomenou, D. Tsiplakides, S. Brosda, S. Neophytides and C.G. Vayenas, “Proton tunneling-induced bistability, oscillations and enhanced performance of PEM fuel cells”, Applied Catalysis B: Environmental, 56 (2005) 251-258
 • D. Tsiplakides, S. Balomenou, A. Katsaounis, D. Archonta, C. Koutsodontis, C.G. Vayenas, “Electrochemical promotion of catalysis: mechanistic investigations and monolithic electropromoted reactors”, Catalysis Today, 100 (2005) 133-144
 • A. Katsaounis, S. Balomenou, D. Tsiplakides, M. Tsampas and C.G. Vayenas, ''The role of potential-dependent electrolyte resistance in the performance, steady state multiplicities and oscillations of PEM fuel cells: Experimental investigation and macroscopic modeling'', Electrochimica Acta, 50 (25-26) (2005) 5132-5143

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • G.M. Bollas, S.A. Papadopoulou, A.A. Lappas, S.S. Voutetakis, I.A. Vasalos, “Dynamic simulation and optimization of the FCC, application to the pilot plant of CPERI”, Proceedings of the 2nd IEEES 3-7 July 2005, Kos, Greece
 • P.N. Kechagiopoulos,  S. S. Voutetakis, A.A. Iordanidis, A.A. Lemonidou and I.A. Vasalos, Hydrogen production via steam reforming of the water-soluble phase of a bio-oil in a fixed bed reactor, 2nd International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES2), 3 - 7 July, 2005, Kos – Greece
 • P.N. Kechagiopoulos, S. S. Voutetakis, A.A. Iordanidis, A.A. Lemonidou and I.A. Vasalos, Steam reforming of the water-soluble phase of a bio-oil in a fixed bed reactor, 7th World Congress of Chemical Engineering (WCCE 2005), 10-14 July, 2005, Glasgow Scotland
 • A Lappas, VS Dimitropoulos, EV Antonakou, SS Voutetakis, and IA Vasalos ‘Design, construction and experimental results of a circulating fluid bed pilot plant for biomass pyrolysis’7th world Congress of Chemical Engineering, 10-14 July 2005, Glasgow, Scotland
 • A.A. Lappas, S.S. Voutetakis, N. Drakaki, M. Papapetrou and I.A. Vasalos. "Production of Transportation Biofuels through Mild-Hydrocracking and catalytic cracking of waxes produced from Biomass to Liquids (BTL) Process", 14th European Biomass Conference, Paris France, 17-21 October 2005
 • Seferlis P., N. Dalaouti, E. Y. Kenig, B. Huepen, P. Patil, M. Jobson, J. Klemes, P. Proios, M. C. Georgiadis, E. N. Pistikopoulos, S. Singare, C. S. Bildea, J. Grievink, P. J. T. Verheijen, M. Hostrup, P. Harper, G. Vlachopoulos, C. Kerasidis, J. Katsanevakis, D. Constantinidis, P. Stehlik, G. Fernholz “Modelling and Optimisation of Industrial Absorption Processes: An EC Collaborative Research Project”, L. Puigjaner, Α. Espuna, Eds, Computer Aided Chemical Engineering, 20, 1525-1530, 2005
 • Dalaouti, N., and Seferlis P., “Design and Optimisation of Complex Separation Processes Using Orthogonal Collocation on Finite Elements Modelling Techniques”, 8th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES’05, Chem. Eng. Trans, 7, 321-326, 2005
 • Papadopoulou S., Kokolaki G., Anastasiou I., Voutetakis S., Seferlis P., “Modeling and parameter estimation of a catalyst deactivation fluidized bed reactor”, Proceedings of the 5th International Conference on Technology and Automation, 216-221, 2005
 • Dalaouti N., and P. Seferlis, “Optimal design of complex separation units”, Proceedings of the 5th Greek Chemical Engineering Conference, Thessaloniki, 2005
 • Papadopoulou S. A., I. Anastasiou, G. Kokolaki, S. Voutetakis, and P. Seferlis, “Mathematical modeling and parameter estimation of a fluidized bed reactor for catalyst deactivation” Proceedings of the 5th Greek Chemical Engineering Conference, Thessaloniki, 2005
 • Martavaltzi C., A. Iordanidis, S. Voutetakis, P. Seferlis, and P. Swinkels, “Modeling of a methanol reformer for the production of hydrogen in fuel cells”, Proceedings of the 5th Greek Chemical Engineering Conference, Thessaloniki, 2005
 • A. Ι. Papadopoulos, P. Linke. Integrated design of optimal process and molecules: A framework for solvent-based separation and reaction-separation process synthesis. Computer Aided Chemical Engineering, 20 (2), 1645-1650 (2005)
 • A. Ι. Papadopoulos, P. Linke. A Unified Framework for Integrated Solvent and Reaction-Separation Process Synthesis. Proceedings of 5th Hellenic Scientific Chemical Engineering Conference, Volume Α, 977-980 (2005)
 • A. Ι. Papadopoulos, P. Linke. A unified framework for integrated process and molecular design. In proceedings of 7th World Congress in Chemical Engineering (WCCE 7), Glasgow, U.K. (2005)
 • A. Ι. Papadopoulos, V. M. Ashley, P. Linke. Grid computing in integrated computer-aided solvent and process design. In proceedings of 7th World Congress in Chemical Engineering (WCCE 7), Glasgow U.K. (2005)
 • A. Ι. Papadopoulos, P. Linke, A. Kokossis. Integrating product and process design activities with grid technologies. Paper 27d, Annual AICHE meeting, Cincinatti, USA (2005)
 • A. Ι. Papadopoulos, P. Linke Integrated Synthesis of Optimal Processes and Molecules for Solvent-Based Systems. Paper 522d, Annual AICHE meeting, Cincinatti, USA (2005)
 • “Optimization and Energy Balance of the Biomass Gasification - Solid Oxide Fuel Cell Integrated Process”, C. Athanasiou, F. Koutelieris, Ε. Vakouftsi, V. Skoulou, E. Antonakou, G. Marnellos and Α. Zabaniotou. Proc. 2nd Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-2), Kos - Greece, 3 - 7 July 2005
 • S. Balomenou and C.G. Vayenas, “Triode Fuel Cell and Battery and Method for Conducting Exothermic Chemical reactions”, International Patent (PCT/GR03/00032), Int. Publication No: WO 2005/008820
 • C.G. Vayenas, S. Balomenou, D. Tsiplakides, A. Katsaounis, S. Brosda, G. Foti, C. Comninellis, S. Thieman-Handler, B. Cramer, “Method and Apparatus for Carrying Out Electrochemically Promoted Reactions”, International Patent (PCT/GR2004/000006), Int. Publication No: WO 2005/072860 A1

Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

 • V. Dimitropoulos, A. Lappas, E. Antonakou, S. Voutetakis I. Vasalos, E. Athanasiadou, S. Tsianzi, F. Kiourtsis, C. Ahelonoudis, S. Kountouras, ‘Catalytic pyrolysis of biomass for the production of bio-fuels and chemicals 1ST Panhellenic conference of Bio-fuels, 27-28 January 2005, Athens
 • Γ. Μπόλλας, Ι. Βασάλος, Α. Λάππας, Σ. Βουτετάκης, και Σ. Παπαδοπούλου, Ανάπτυξη και ταυτοποίηση ενός δυναμικού μοντέλου προσομοίωσης για την πιλοτική μονάδα πυρόλυσης του ΙΤΧΗΔ, 5ο ΠΣΧΜ, 26-28/5/2005
 • Ιωάννης Κατσούναρος, Δημήτριος Ιψάκης, Χρήστος Πολατίδης, Γεώργιος Κυριάκου, Ηλεκτροχημική απομάκρυνση των νιτρικών ιόντων από τα υδατικά διαλύματα με χρήση παλλόμενου δυναμικού, 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 26-28  Μαΐου 2005, Θεσσαλονίκη
 • “Electrode polarization measurements on the O2/Pd/YSZ interface”, K. Kalimeri, G. Pekridis, S. Vartzoka, C. Athanasiou, G.E. Marnellos. Proc. 5th Panhellenic Symposium on Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28, 1229-1232, 2005
 • “Optimization of an integrated process involving biomass gasification and production of power in a fuel cell”, C. Athanasiou, E. Vakouftsi, F. Koutelieris, G.E. Marnellos, and A. Zampaniotou. Proc. 5th Panhellenic Symposium on Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28, 873-876, 2005
 • “Study of the effect of Ru/γ-Αl2O3 catalyst pretreatment on the N2O catalytic decomposition mechanism in the presence of excess Ο2”, V.G. Komvokis, G.E. Marnellos, K.S. Triantafyllidis. Proc. 5th Panhellenic Symposium on Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28, 477-480, 2005
 • “Catalytic pollution control technologies: Abatement of nitrogen oxides (NOX και N2O) from     industrial exhaust gases with the aid of selective catalytic reduction and decomposition”, V.   Komvokis, G. Marnellos, Ι. Vasalos and Κ. Triantafyllidis. Proc. 2nd Environmental Symposium of Macedonia
 • “Study of the charge transfer reaction mechanism at anodic conditions of a solid oxide fuel cell”, K. Kalimeri, G. Pekridis, S. Vartzoka, C. Athanassiou, G. Marnellos. Proc. 2nd Panhellenic Symposium on Hydrogen Technologies, Thessaloniki, Greece, 20-21/10, 2005
 • “Optimization of a combined process including biomass gasification and power production in a fuel cell”, C. Athanasiou, F. Koutelieris, E. Vakouftsi, V. Skoulou, G. Marnellos, A. Zabaniotou. Proc. 2nd Panhellenic Symposium on Hydrogen Technologies, Thessaloniki, Greece, 20-21/10, 2005
 • G. Karagiannakis, C. Kokkofitis, S. Zisekas and M. Stoukides, "Effect of H2O Presence on Propane Decomposition over Pd in a Proton Conducting Membrane-Reactor'', Proceedings of the 2nd Panhellenic Symposium on Hydrogen Technology, Thermi, Thessaloniki, October 20-21, 2005

Σχετικά με το ΕΑΝΟΣΥΣ

Το Εργαστήριο Ανάπτυξης
Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών είναι ένα βασικό εργαστήριο του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Το εργαστήριό μας έχει πάρει μέρος σε πολυάριθμες ανταγωνιστικές Ευρωπαϊκές και Εθνικές έρευνες έργων και έχει αναπτύξει μοναδικές υποδομές και τεχνολογία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τελευταία Νέα

Δραστηριότητες

 • Υποστήριξη λειτουργίας και συντήρησης πιλοτικών μονάδων και υποδομών.
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας.
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Μεθανόλη.
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Παραγωγής Υδρογόνου από Βιομάζα.

Επικοινωνία

  paris (@) cperi.certh.gr
  +30.2310498317
  +30.2310498380
  6χλμ Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα