ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Τίτλος Έργου:

Μελέτη Αποτελεσματικής Αξιοποίησης Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Ενθαλπίας για Θέρμανση και Παραγωγή Ενέργειας με Χρήση Βέλτιστων Ρευστών Ανταλλαγής Θερμότητας και Ενεργοπαραγωγικών Συστημάτων

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Η εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας είναι περιορισμένη στην Ελλάδα, κυρίως λόγω της χρήσης τεχνολογιών χαμηλής θερμικής απόδοσης, που λειτουργούν με συμβατικά ρευστά ανταλλαγής θερμότητας, όπως το νερό. Έτσι, προτείνεται η χρήση υπολογιστικών μεθόδων σχεδιασμού μορίων (CAMD) για τον σχεδιασμό ρευστών με βέλτιστα οικονομικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, που θα αντικαταστήσουν τα χρησιμοποιούμενα ρευστά. Τα βέλτιστα ρευστά εναλλαγής θερμότητας θα χρησιμοποιηθούν σε συστήματα θέρμανσης θερμοκηπίων και οικισμών, που θα επανασχεδιαστούν με χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης. Επιπλέον, θα εξεταστεί η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου για την αποτελεσματική παραγωγή ενέργειας από πεδία χαμηλής ενθαλπίας με χρήση βέλτιστων συστημάτων κύκλου Rankine, όπου θα αντικατασταθούν τα χρησιμοποιούμενα συμβατικά ρευστά χαμηλής θερμικής απόδοσης. Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης μελέτης θα αποτελέσουν μια συλλογή δεδομένων που θα επιτρέπει την γρήγορη αναγνώριση του τύπου εφαρμογής και του ρευστού εναλλαγής θερμότητας που απαιτείται για κάθε κατηγορία γεωθερμικού πεδίου, ενώ θα υποστηρίζονται από το αντίστοιχο λογισμικό για περαιτέρω χρήση τους.

 • Φορέας Χρηματοδότησης : Ίδρυμα Λάτση, Πρόγραμμα : Μελέτες 2010
 • Ημερομηνία Έναρξης : 1/1/2010, Διάρκεια : 12 Μήνες
 • Σύνολο Προϋπολογισμού : 12.000 €, ΙΤΧΗΔ : 12.000 €
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. Σ. Βουτετάκης

Top

 

Τίτλος Έργου:

Regenerative PEM Fuel Cells

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Με βάση τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του Έργου Feasibility of Regenerative PEM Fuel Cell (RPEMFC) for space applications και στα πλαίσια της προκήρυξης “2nd call for outline proposals under the Greece Industry incentive scheme” της ESA, εντάχθηκε το έργο Regenerative PEM Fuel Cells. Το Έργο αυτό αποτελεί την λογική συνέχεια του προηγούμενου (RPEMFC), καθώς έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διάταξης αναγεννούμενης κυψέλης καυσίμου με βάση αποκλειστικά ελληνική τεχνογνωσία. Για τον σκοπό αυτό το ΕΚΕΤΑ έχει τον ρόλο του Συντονιστή (Contractor) με συνεργάτες το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (υπεύθυνος: καθ. Κ. Βαγενάς) και την εταιρεία Advanced Energy Technologies (υπεύθυνος: Δρ. Σ. Νεοφυτίδης). Οι φορείς αυτοί παρέχουν την μοναδική τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ηλεκτροδίων σε πολυμερικές μεμβράνες υψηλής θερμοκρασίας. Τελικός στόχος είναι η κατασκευή και λειτουργία μιας πιλοτικής μονάδας επίδειξης, η οποία θα λειτουργήσει στο ΕΚΕΤΑ για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών υπό συγκεκριμένες συνθήκες που θα υποδείξει η ESA. Η επιτυχής κατάληξη του Έργου θα μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη διατάξεων στο τελικό στάδιο δοκιμής σε συνθήκες διαστήματος, το οποίο θα απαιτήσει την συνεργασία περισσότερων φορέων και την διάθεση μεγαλύτερων οικονομικών πόρων.

 • Φορέας Χρηματοδότησης :Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, “2nd Call for outline proposals under the Greece Industry incentive scheme”
 • Ημερομηνία Έναρξης : 1/9/2009, Διάρκεια : 24 Μήνες
 • Σύνολο Προϋπολογισμού : 250.000 €, ΙΤΧΗΔ : 90.000 €
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. Δημήτριος Τσιπλακίδης

Top

 

Τίτλος Έργου:

Simultaneous Production of Hydrogen and C2's Hydrocarbons in Solid Oxide Membrane Reactors

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Ο κύριος στόχος του έργου αφορά στην ανάπτυξη μίας καινοτόμου προσέγγισης για την αναβάθμιση του μεθανίου είτε με την ταυτόχρονη παραγωγή/ανάκτηση του Η2 και C2 υδρογονανθράκων ή με την συμπαραγωγή ηλεκτρικής ισχύος και C2's. Οι διεργασίες αυτές θα μελετηθούν σε ηλεκτροχημικά κελλία στερεών αγωγών πρωτονίων (H+). Τα κελία θα λειτουργούν είτε σαν ηλεκτροχημικές "αντλίες" H+ είτε σαν κελλία καυσίμου. Στην πρώτη περίπτωση, θα μελετηθεί η ταυτόχρονη παραγωγή C2 υδρογονανθράκων και η παραγωγή/ανάκτηση καθαρού Η2. Στην δεύτερη περίπτωση, θα επιδιωχθεί η συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και C2's. Η καινοτομία που προτείνεται και για τις δύο διεργασίες είναι η χρήση περίσσειας ατμού τόσο για την εξάλειψη των αποθέσεων άνθρακα αλλά και για την επίτευξη πλήρους οξείδωσης προς παραγωγή CO2 και όχι CO.

 • Φορέας Χρηματοδότησης : ACENET/ERANET, Πρόγραμμα : ACENET COMMON INITIATIVE, FIRST TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS 2007
 • Ημερομηνία Έναρξης : 11/01/2009, Διάρκεια : 3 χρόνια (36 Μήνες)
 • Σύνολο Προϋπολογισμού : 668.000 €, ΙΤΧΗΔ : 120000 €
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθηγητής Μιχάλης Στουκίδης

Top

 

Τίτλος Έργου:

High Temperature Fuel Cells

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Αντικείμενο του Έργου είναι η ανάπτυξη μιας πρότυπης πιλοτικής διάταξης κυψέλης καυσίμου τύπου στερεού οξειδίου (SOFC) που θα λειτουργεί με καύσιμο μονοξείδιο του άνθρακα. Μια τέτοια διάταξη θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε συνδυασμό με μια συσκευής ηλεκτρόλυσης διοξειδίου του άνθρακα και φωτοβολταϊκά συστήματα, για την παραγωγή ενέργειας σε πλανήτες με ατμόσφαιρα πλούσια σε CO2 όπως αυτή του Άρη. Η μελέτη που πραγματοποιείται αφορά την ανθεκτικότητα των κύριων στοιχείων (ηλεκτροδίων και συνδετικών υλικών) μιας κυψέλης καυσίμου σε CO. Συγκεκριμένα το ΕΚΕΤΑ ανέλαβε την μελέτη των ηλεκτροκαταλυτών ανόδου, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (υπεύθυνος: καθ. Κ. Βαγενάς). Τα υλικά αυτά παρασκευάστηκαν και ακολούθως έγινε ο χαρακτηρισμός τους με φασματοσκοπικές, μικροσκοπικές και ηλεκτροχημικές τεχνικές. Παράλληλα ο συνεργαζόμενος φορέας Prototech από την Νορβηγία ανέλαβε την μελέτη των συνδετικών υλικών του SOFC. Στο τελικό στάδιο θα κατασκευαστεί μια πιλοτική μονάδα επίδειξης ισχύος 1kW χρησιμοποιώντας τα υλικά που αποδείχτηκαν πιο ανθεκτικά και αποδοτικά κατά το στάδιο της εργαστηριακής μελέτης.

 • Φορέας Χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, ITT: AO/5694/08/NL/LvH, General Support Technology Programme (GSTP)
 • Ημερομηνία Έναρξης : 28/7/2008, Διάρκεια : 17 Μήνες (χρονική παράταση)
 • Σύνολο Προϋπολογισμού : 500.000 €, ΙΤΧΗΔ : 75.000 €
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. Δημήτριος Τσιπλακίδης

Top

 

Τίτλος Έργου:

Automotive Chassis Development for 5-Days Car (AC-DC)

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Το αντικείμενο του έργου “AC-CD” είναι η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου, ο οποίος θα διευκολύνει και κατά συνέπεια θα επιταχύνει την διαδικασία παραγωγής αυτοκινήτων με σκοπό την υψηλού επιπέδου απόκριση που απαιτείται για την παράδοση ενός αυτοκινήτου εντός 5 ημερών από την τοποθέτηση παραγγελίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης. Ο νέος προτεινόμενος αλγόριθμος θα εφαρμοσθεί και θα αξιολογηθεί για μια χαρακτηριστική διαδικασία παραγωγής, την κατασκευή του πλαισίου του αυτοκινήτου. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου κατάλληλου αλγορίθμου απαιτεί τον συνδυασμό εφαρμογής σημαντικών καινοτομιών στην τεχνολογία κατασκευής οχημάτων και δυναμικό ανασχεδιασμό της διαδικασίας παραγωγής σε όλα τα στάδια της αλυσίδας τροφοδοσίας. Ένα σημαντικό βήμα αλλαγών επί της εφαρμοζόμενης ιεραρχικής διαδικασίας παραγωγής αποτελούν η υιοθέτηση πρακτικών μειωμένων αποθεμάτων και η δυνατότητα διαμόρφωσης του τελικού προϊόντος μέσα από ευρεία γκάμα παραμέτρων και επιπέδων ποιότητας, και σε μειωμένο κόστος. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου αναμένεται να αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα για την επόμενη γενιά στην τεχνολογία πλαισίων αυτοκινήτου. Το πρόγραμμα “AC-CD” εκπροσωπεί ένα ουσιαστικό τμήμα του Ευρωπαϊκού στόχου “EU 5-Days Car” για την αυτοκινητοβιομηχανία που αποτελεί μια υποομάδα των R&D δράσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία που στρέφονται στις διαδικασίες παραγωγής, τα υλικά, τις μεταφορές και την διαχείριση αλυσίδων τροφοδοσίας.

 • Φορέας Χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση, 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP6) - Priority 6-2: Sustainable development, global change and ecosystems Sustainable Surface Transport - Integrated Project
 • Ημερομηνία Έναρξης : 1/10/2006, Διάρκεια : 4 χρόνια (48 Μήνες)
 • Σύνολο Προϋπολογισμού : 22.000.000 €, ΙΤΧΗΔ : 32.000 €
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. Δημήτριος Τσιπλακίδης

Top

 

Τίτλος:

Εφαρμογή της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης σε πρωτοπόρους μονολιθικούς αντιδραστήρες

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Η πρόσφατη ανάπτυξη του μονολιθικού ηλεκτροχημικά ενισχυόμενου αντιδραστήρα, Monolithic Electropromoted Reactor: MEPR [Applied Catalysis B: Environmental, 52 (2004) 181-196], ο οποίος αποτελεί ένα υβρίδιο μεταξύ ενός καταλυτικού μονολιθικού αντιδραστήρα και μιας κυψέλης καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFC) επίπεδης διάταξης, επιτρέπει τον συμπαγή σχεδιασμό και εύκολη κλιμάκωση των ηλεκτροχημικά ενισχυόμενων μονάδων που αποτελούν μια υποσχόμενη προοπτική για μεγάλης κλίμακας εμπορική εκμετάλλευση της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης. Με βάση αυτό το επίτευγμα, κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου έργου εξετάσθηκαν, με λεπτομέρεια, θέματα που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα, χρήσιμο χρόνο ζωής, ελαχιστοποίηση κόστους κατασκευής μονάδος, κλιμάκωση σε μεγαλύτερο (scale-up) ή μικρότερο μέγεθος (scale-down) του MEPR. Συγκεκριμένα, κατά την υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
• Συστηματική μελέτη και κατανόηση της επίδρασης του πάχους του καταλύτη στην ηλεκτροχημική ενίσχυση
• Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του MEPR με στόχο της αύξηση της ανθεκτικότητας και του χρόνου ζωής με μειωμένο κόστος και περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησής του
• Διερεύνηση των ορίων λειτουργίας του MEPR σε όρους μετατροπής και επίτευξη μέγιστης ηλεκτροχημικής ενίσχυσης κάτω από συνθήκες πλήρης μετατροπής αντιδρώντων. Το ΙΤΧΗΔ συμμετείχε σε όλα σχεδόν τα στάδια υλοποίησης του έργου με έμφαση:
Α) στην σχεδιαστική βελτιστοποίηση του αντιδραστήρα MEPR, που οδήγησε από ένα πρότυπο αντιδραστήρα σε ένα εύχρηστο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό ηλεκτροχημικά ενισχυόμενο αντιδραστήρα, και
Β) στην λειτουργία του αντιδραστήρα σε όρια πλήρους μετατροπής υπό ηλεκτροχημική ενίσχυση προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής της μονάδας MEPR για διεργασίες επεξεργασίας αερίων ρύπων.

 • Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας – “Συμμετοχή Ελληνικών Ε&Τ Φορέων στις δραστηριότητες /προγράμματα των Διεθνών Οργανισμών-2005”
 • Χρονική Διάρκεια : 1/1/2007, Διάρκεια : 18 Μήνες
 • Συνολικός Προϋπολογισμός : 65.000 €, ΕΚΕΤΑ : 40.000 €
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. Δημήτριος Τσιπλακίδης

 

Τίτλος:

Διερεύνηση Μηχανισμών Μικροκλίμακας στο Διαχύτη της Καθόδου Κυψελών Καύσιμου Τύπου Μεμβράνης Ανταλλαγής

Σύντομη περιγραφή του έργου :

Αντικείμενο του έργου ήταν να παρέχει εμβάθυνση και κατανόηση, σε επίπεδο μικροκλίμακας, του μηχανισμού κατά τον οποίο εμφανίζεται κορεσμός σε νερό (πλημμύρα) του διαχύτη της καθόδου σε κυψέλες καυσίμου ανταλλαγής πρωτονίων. Η καταγραφή των μηχανισμών σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας παρουσιάζει δυσκολίες τόσο λόγω των μικροσκοπικών διαστάσεων της περιοχής του διαχύτη, όσο και εξ’αιτίας του γεγονότος ότι η ροή και η παραγωγή υδρατμού εξαρτώνται άμεσα από τις ίδιες τις συνθήκες λειτουργίας της κυψέλης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε συνίσταται στην αριθμητική ανακατασκευή της μικροκλίμακας του διαχύτη του ηλεκτροδίου, στον υπολογισμό με χρήση τεχνικών υπολογιστικής ρευστομηχανικής σε τρεις διαστάσεις του πεδίου ροής, του θερμοκρασιακού πεδίου και της μεταφοράς υδρατμών μέσα από το πορώδη διαχύτη, στον καθορισμό των κατασκευαστικών και λειτουργικών παραγόντων που επηρεάζουν περισσότερο την σωστή λειτουργία. Στα πλαίσια αυτού του έργου το ΙΤΧΗΔ ανέλαβε την υποστήριξη της αριθμητικής προσέγγισης με πειραματικές μετρήσεις των χαρακτηριστικών απόδοσης μιας πρότυπης κυψέλης καυσίμου. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε εμπορικό κελί καυσίμου PEM το οποίο ήταν τοποθετημένο σε κατάλληλα τροποποιημένη πειραματική διάταξη για τον έλεγχο κυψελών καυσίμου. Η λειτουργία και η απόδοση του συστήματος αξιολογήθηκε με βάση τις παρακάτω παραμέτρους: (α) την θερμοκρασία του συστήματος, (β) την συγκέντρωση του νερού, (γ) την ογκομετρική παροχή των αερίων στην άνοδο και την κάθοδο, (δ) τις μερικές πιέσεις των αερίων σε άνοδο και κάθοδο (Η2 και O2) και (ε) το είδος του οξειδωτικού μέσου (αέρας/οξυγόνο). Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία ενός κελιού καυσίμου προσδιορίστηκε με βάση το δυναμικό λειτουργίας και την παραγόμενη ισχύ και αποδόθηκε σε όρους πυκνότητας ισχύος (W/cm2) ή παραγόμενης ενέργειας ανά μάζα ή όγκο. Τα δεδομένα αυτά συνεκτιμήθηκαν με τα αποτελέσματα των αριθμητικών υπολογισμών.

 • Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας – “Συμμετοχή Ελληνικών Ε&Τ Φορέων στις δραστηριότητες /προγράμματα των Διεθνών Οργανισμών-2005”
 • Χρονική Διάρκεια : 1/1/2007, Διάρκεια : 18 Μήνες
 • Συνολικός Προϋπολογισμός : 65.000 €, ΕΚΕΤΑ : 7.500 €
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. Δημήτριος Τσιπλακίδης

 

Τίτλος:

European Forum on Electrochemical Promotion of Catalysis (EFEPOC)

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Αντικείμενο και στόχος του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση νέων ερευνητών στον τομέα της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης (Electrochemical Promotion of Catalysis: EPOC). Το φαινόμενο της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης της κατάλυσης, γνωστό επίσης στην βιβλιογραφία και ως μη-Φαρανταϊκή ηλεκτροχημική μετατροπή της καταλυτικής ενεργότητας (Non-faradaic Electrochemical Promotion of Catalytic Activity: NEMCA) αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο ελέγχου και ενίσχυσης της ενεργότητας και εκλεκτικότητας ετερογενών καταλυτικών συστημάτων γεγονός που επιτυγχάνεται μέσω της ελεγχόμενης μετακίνησης προωθητικών ειδών από και προς την καταλυτική διεπιφάνεια μετάλλου/αερίου. Η μελέτη και αξιοποίηση του φαινομένου απαιτεί γνώσεις και πληθώρα τεχνικών προερχόμενες από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς όπως η κατάλυση, η ηλεκτροχημεία ή η επιστήμη επιφανειών. Το πρόγραμμα EFEPOC δημιούργησε μια ισχυρή διεθνή ομάδα ερευνητών, εργαστηρίων και εταιρειών που λειτουργεί σαν Forum ανταλλαγής γνώσης και τεχνογνωσίας αλλά και σαν κοινός ταμιευτήρας προσπαθειών για την εμπορική εκμετάλλευση της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης. Μέσα από μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια (Training Courses) και επιστημονικά συνέδρια το Forum EFEPOC προσέφερε σε νέους επιστήμονες μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο όλου του εύρους γνώσεων που απαιτούνται για την κατανόηση και αξιοποίηση της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος και κατά την χρονική περίοδο 2007-2009, διοργανώθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες των προγραμμάτων Marie Curie Conferences and Training Courses:
• Μια σειρά από τέσσερα εκπαιδευτικά σεμινάρια, διάρκειας μια εβδομάδας, με γενικό τίτλο “From solid state electrochemistry to heterogeneous catalysis”, όπου νέοι ερευνητές (διδακτορικού και μετα-διδακτορικού επιπέδου) παρακολούθησαν θεωρητικές διαλέξεις και συμμετείχαν σε εργαστηριακά πειράματα για την κατανόηση της οργανολογίας, των τεχνικών και της μεθοδολογίας της ηλεκτροχημείας στερεάς κατάστασης και της ετερογενούς κατάλυσης που εφαρμόζονται σε μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης.
¤ Βasics and Applications of Solid state Electrochemistry: BASE, Patras (Greece), May 7-11, 2007
¤ Basics and Applications of Catalysis (Heterogeneous and Homogeneous): BACHH, Ciudad-Real (Spain), May 26-30, 2008
¤ Electrochemical Promotion Of Catalysis: EPOC, Lyon (France), May 25-29, 2009
¤ Trends in Electrochemical Promotion Of Catalysis: TEPOC, Ciudad Real (Spain), November 24-26 2009
• Δύο επιστημονικά συνέδρια όπου παρουσιάστηκαν όλες οι πρόσφατες μελέτες ηλεκτροχημικής ενίσχυσης και συζητήθηκαν ανοιχτά με εκπροσώπους από τον ερευνητικό, τον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο ιδέες για την επωφελή αξιοποίηση του φαινομένου σε πραγματικά καταλυτικά συστήματα.
¤ 1st International Conference on the Origin of Electrochemical Promotion of Catalysis, OREPOC, Thessaloniki (Greece), October 1-5, 2007
¤ 2nd Conference on EPOC-Applications, EPOCAP, Oleron (France), September 29-October 3, 2008

 • Φορέας Χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση, 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP6) - Human Resources and Mobility, Marie Curie Conferences and Training Courses
 • Χρονική Διάρκεια : 1/1/2007, Διάρκεια : 24 Μήνες
 • Συνολικός Προϋπολογισμός : 310.000 €, ΕΚΕΤΑ : 75.000 €
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. Δημήτριος Τσιπλακίδης

 

Τίτλος:

Feasibility of Regenerative PEM Fuel Cell (RPEMFC) for space applications

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Αντικείμενο του Έργου αυτού ήταν σε πρώτη φάση η σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας για την χρήση αναγεννούμενων κυψελών καυσίμου για εφαρμογές στο διάστημα. Σκοπός ήταν να αποδειχτεί ότι η υπάρχουσα τεχνολογία κυψελών καυσίμου και συσκευών ηλεκτρόλυσης τύπου πολυμερικής μεμβράνης (ΡΕΜ) μπορεί να έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι αυτής των επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών (μπαταριών), κάτω από συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα για την παραγωγή ενέργειας για τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, τον διεθνή διαστημικό σταθμό ή για πλανητικά οχήματα όπως το Rover που χαρτογραφεί την επιφάνεια του πλανήτη Άρη. Σε δεύτερη φάση έγινε η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πειραματικής διάταξης για την λειτουργία αναγεννούμενων διατάξεων κυψελών καυσίμου σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα, η οποία έχει την δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό συνθήκες που προσομοιάζουν τις απαιτήσεις ενέργειας μιας συγκεκριμένης διαστημικής εφαρμογής. Η διάταξη αυτή λειτούργησε επιτυχώς και αδιάλειπτα για την αξιολόγηση εμπορικών διατάξεων κυψελών καυσίμου και ηλεκτρόλυσης τύπου ΡΕΜ για διάστημα 2 μηνών.

 • Φορέας Χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, “1st Call for outline proposals under the Greece Industry incentive scheme”
 • Χρονική Διάρκεια : 1/1/2008, Διάρκεια : 18 Μήνες
 • Συνολικός Προϋπολογισμός : 97.000 €
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. Δημήτριος Τσιπλακίδης

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Title:

Advanced Technologies - Construction of a pilot plant for production of Carbon Nanotubes

 • Starting Date : 01/12/2011, Finished : 30/06/2013
 • Cperi Budget : 205.020,00 €
 • Scientific coordinator : Dr. S. Voutetakis

Top

 

Title:

Imperial College - Construction of the Control Cabinet for a PEM Fuel Cell Unit

Brief description :

The scope of this work is to the construction of the control cabinet for a PEM Fuel Cell Unit for Imperial College London. The design and construction will be performed at CERTH.

 • Starting Date : 01/09/2011, Finished : 31/12/2011
 • Cperi Budget : 14.875,00 €
 • Scientific coordinator : Dr. S. Voutetakis

Top

 

Title:

Imperial College - Design and Engineering of the Pem Fuel Cell Unit

Brief description :

Design a small scale automated PEM fuel cell unit. The scope of supply is:

- the P&ID diagrams
- the electrical schematics (cable listing and color coding)
- the lists of process and electrical materials
- 3D and 2D layouts of the rig and the process unit with the components
- Manual of operating conditions and procedures

 • Starting Date : 15/11/2010, Finished : 15/3/2011
 • Cperi Budget : 16.000 €
 • Scientific coordinator : Dr. S. Voutetakis

Top

 

Τίτλος Έργου:

Πυρόλυση και αναβάθμιση Βιομάζας

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Το υδρογόνο είναι μία σημαντική πρώτη ύλη στη χημική βιομηχανία και είναι ένα “καθαρό” καύσιμο. Το Η2 παράγεται κυρίως από μη ανανεώσιμες πηγές όπως το φυσικό αέριο και κλάσματα πετρελαίου. Ένα σημαντικό θέμα είναι η εύρεση εαλλακτικών μεθόδων παραγωγής Η2, βασιζόμενες σε διαφορετικές πηγές από τα στερεά καύσιμα. Δύο πρόσφατες τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου είανι η αεριοποίηση με ατμό και η καταλυτική αεριοποίηση του ελαίου πυρόλυσης. Το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι κλασματοποίηση/διαχωρισμός του βιοελαίου σε δύο κλάσματα προς παραγωγή Η2 με την μέθοδο της αναμόρφωσης με ατμό. Όσον αφορά στην κλασματοποίηση του βιοελαίου ο στόχος είναι η διερεύνηση των πειραματικών συνθηκών και των διαλυτών για τον βέλτιστο διαχωρισμό του βιοελαίου και οι ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις των δύο παραγόμενων κλασμάτων (του υδατικού και του υπολλείματος). Σκοπός της διαδικασίας αναμόρφωσης της υδατικής φάσης του βιοελαίου είναι η διερεύνηση της απόδοσης των καταλυτών, ο προσδιορισμός των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας σε πιλοτική κλίμακα για την παραγωγή του Η2, με πρώτη ύλη το υδατικό κλάσμα του βιοελαίου, σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης και η βελτιστοποίηση της διεργασίας.

 • Συνεργαζόμενη εταιρία : BP
 • Ημερομηνία Έναρξης : 1/12/2009, Διάρκεια : 26 μήνες
 • Σύνολο Προϋπολογισμού : 76.626 €
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. Σπυρίδων Βουτετάκης

Top

 

Τίτλος Έργου:

Ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την εταιρία CSolutions EΠE και αφορά την ανάπτυξη και την συντήρηση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας που διαχειρίζεται η εταιρεία. Στα πλαίσια της υποστήριξης της απρόσκοπτης λειτουργίας των συστημάτων, των πιλοτικών μονάδων (ΠΜ) και των υπηρεσιών της CSolutions είναι νευραλγικής σημασίας η υλοποίηση των ενεργειών που παρέχονται από το εξειδικευμένο προσωπικό του EΑΝΟΣΥΣ. Οι ενέργειες-εργασίες αυτές παρέχονται στα πλαίσια περιοδικής συντήρησης καθώς και έκτακτης συντήρησης (αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων και κρίσεων).

 • Συνεργαζόμενη εταιρία : CSolutions EΠE
 • Ημερομηνία Έναρξης : 1/12/2008, Διάρκεια : 26 μήνες
 • Σύνολο Προϋπολογισμού : 225.462 €
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. Σπυρίδων Βουτετάκης

Top

 

 

 

 • Ερευνητικά :

ECOPHOS – 323,000 € (συμμετοχή ΕΕ – 172,000 €) (12/2005-11/2008)

 • Ερευνητικά έργα ΓΓΕΤ:

Methanol – 92,000 € (6/2004-6/2007)

 • Ερευνητικά έργα παροχής υπηρεσιών:

HYRES – 200,000 € (6/2006-6/2008)

MAXPOWFC – 100,000 € (8/2006-12/2007)

 • Ερευνητικά έργα ΥΠΕΠΘ:

Αρχιμήδης – 30,000 € (8/2005-8/2007) (πρόγραμμα ΤΕΙ – συνεργασία μελών ΙΤΧΗΔ)

Πυθαγόρας – 50,000 € (-) (πρόγραμμα ΑΠΘ – συμμετοχή μελών ΙΤΧΗΔ)

 • Ερευνητικά έργα ΕΕ:

OPT - ABSO – 400,000 € ( συμμετοχή ΕΕ – 200,000 €) (1/2002-12/2004)